Breaking News

สรุป พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534 3

2) สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี / สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี / สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

/                      สำนักงบประมาณ / สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ / สำนักงานคณะกรรมการ กฤษฎีกา / สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ

— >    ขึ้นตรงต่อ “นายกรัฐมนตรี

นายกรัฐมนตรี” เป็นผู้บังคับบัญชา  โดยจะให้มีผู้ช่วยสั่งการและปฏิบัติราชการก็ได้ คือ

*  รองนายกรัฐมนตรี

* รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

“หน้าที่ของนายกรัฐมนตรี”  ในฐานะ “หัวหน้ารัฐบาล” มีหน้าที่ดังนี้

1) กับดูแลทั่วไป ในการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อสั่งให้ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนราชการ ที่มีหน้าที่ควบคุมราชการส่วนท้องถิ่น รายงานการปฏิบัติราชการ และมีอำนาจสอบสวน ข้อเท็จจริง

2)       มอบหมาย ให้รองนายกรัฐมนตรีกำกับการบริหารราชการของกระทรวง / ทบวง

3)       บังคับบัญชาข้าราชการฝ่ายบริหาร ทุกตำแหน่งซึ่งสังกัดกระทรวง ทบวง กรม และส่วนราชการที่ มีฐานะเป็นกรม

4) สั่งให้ ข้าราชการซึ่งสังกัดกระทรวง ทบวง กรม หนึ่ง ไปปฏิบัติราชการ “สำนักงานรัฐมนตรี” โดยจะให้ขาดจากสังกัดเดิม หรือไม่ก็ไดกรณีให้ขาดจากสังกัดเดิม ต้องให้ได้รับเงินเดือนในระดับ และขั้นที่ ไม่สูงกว่าเดิม

 

5) แต่งตั้ข้าราชการซึ่งสังกัดกระทรวง ทบวง กรมหนึ่ง ไปดรงตแหน่ง ของอีกกระทรวง ทบวง กรม หนึ่ง                   ให้ได้รับเงินเดือนจากกระทรวง ทบวง กรมเดิม

* แต่ถ้าเป็นการแต่งตั้งข้าราชการตั้งแต่ตำแหน่ง “อธิบดีหรือเทียบเท่าขึ้นไป” ต้องได้รับอนุมัตจาก “คณะรัฐมนตรี

6) แต่งตั้ง ผู้ทรงคุณ วุฒิ ” เป็น “ประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษา คณะที่ปรึกษาของ นายกรัฐมนตรี” หรือเป็นคณะกรรมการเพื่อปฏิบัติราชการใด และกำหนดอัตราเบี้ยประชุม / ค่าตอบแทน ให้ ผู้ได้รับแต่งตั้ง

7)       แต่งตั้ง “ข้าราชการการเมือง” — > ให้ปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรี

8)        วางระเบียบปฏิบัติราชการให้รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ( “คณะรัฐมนตรี” ให้ความเห็นชอบ แล้ว ให้ใช้บังคับ )

9)       เนินการอื่นๆ ในการปฏิบัติตามนโยบาย

“สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี”

มีอนาจหน้าที่เกี่ยวกับ

* ราชการทางการเมือง / รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี

เลขาธิการนายกรัฐมนตร” เป็นผู้บังคับบัญชา  โดยจะให้มผู้ช่วยสั่งการและปฏิบัติราชการก็ได้ คือ

*  รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง

*  รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร

“สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี”

มีอนาจหน้าที่เกี่ยวกับ “ราชการการเมือง”

* ราชการทางคณะรัฐมนตรี รัฐสภา ราชการในพระองค์

* รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี

เลขาธิการคณะรัฐมนตร” เป็นผู้บังคับบัญชา  และให้มีผู้ช่วยสั่งการและปฏิบัติราชการ คือ

*  รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

และจะให้มผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี” ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการด้วยก็ได้

“สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี”

มีอนาจหน้าที่เกี่ยวกับ

* ราชการประจำทั่วไปของ “สำนักนายกรัฐมนตรี” / ราชการที่คณะรัฐมนตรีที่มิได้เป็นของกรมใด กรมหนึ่งในสังกัด “สำนักนายกรัฐมนตรี” โดยเฉพาะ

ปลัดสนักนายกรัฐมนตร” เป็นผู้บังคับบัญชา (เป็นข้าราชการประจำ) และให้มีผู้ช่วยสั่งการและปฏิบัติ ราชการ คือ

*  รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

และจะให้มผู้ช่วยปลัดสนักนายกรัฐมนตรี” ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการด้วยก็ได้


“หน้าที่ของปลัดส
นักนายกรัฐมนตรี” มีหน้าที่ดังนี้