Breaking News

สรุป พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534 4

1)       รับผิดชอบควบคุมราชการประจ ใน “นักนายกรัฐมนตร” กำหนดแนวทาง แผนการ ปฏิบัติราชการและลำดับความสำคัญ  ให้เป็นไปตามนโยบายที่นายกรัฐมนตรี

2)        เป็นผู้บังคับบัญชา ข้าราชการของส่วนราชการใน  “นักนายกรัฐมนตร” รองจาก นายกรัฐมนตรี                            ยกเว้น ข้าราชการซึ่งหัวหน้าส่วนราชการ ขึ้นตรงต่อ “นายกรัฐมนตรี”

3)       เป็นผู้บังคับบัญชา ข้าราชการของใน “นักงานปลัดสนักนายกรัฐมนตร

ข้าราชการทางการเมือง

เลขาธิการนายกรัฐมนตรี / รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง

ข้าราชการพลเรือนสามัญ

รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร / ผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เลขาธิการคณะรัฐมนตรี / รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี / ผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี / รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี / ผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

หมวด  2 การจัดระเบียบราชการในกระทรวงหรือทบวง

การจัดระเบียบราชการของกระทรวง ดังนี้

1) สำนักงานรัฐมนตรี ( มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับ “ราชการทางการเมือง” — เลขานุการรัฐมนตรี เป็น ผู้บังคับบัญชา)

2) สำนักงานปลัดกระทรวง ( มีฐานเป็น “กรม” )

3) กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออ่านอื่น ( มีฐานะเป็น “กรม” )

การจัดตั้งส่วนราชการ “เพื่อรับผิดชอบภาระหน้าที่ใดโดยเฉพาะ” ซึ่งไม่มฐานะเป็นกรม         ให้ ต ราเป็ น

“พระราชกฤษฎีกา”

* การแต่งตั้ง “อธิบดี” ให้ “รัฐมนตรีเจ้าสังกัด” เป็นผู้เสนอ  — >  “คณะรัฐมนตรี” เพื่อพิจารณาอนุมัติ

* ในกระทรวงหนึ่งให้มี “รัฐมนตรีว่าการกระทรวง” เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และรับผิดชอบในการ ปฏิบัติราชการในกระทรวง ( ให้มี “เลขานุการรัฐมนตรี” และ “ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรี” ข้าราชการ การเมือง )

* ในกระทรวงหนึ่งให้มี “ปลัดกระทรวง” คนหนึ่ง มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1)       รับผิดชอบควบคุมราชการประจ ใน “กระทรวง” แปลงนโยบายเป็นแนวทาง แผนการ ปฏิบัติราชการและกำกับการทำงานของส่วนราชการ เร่งรัด ติดตาม ประเมินการปฏิบัติราชการ

2)       เป็นผู้บังคับบัญชา ข้าราชการของส่วนราชการใน “กระทรวง” รองจาก “รัฐมนตรี”

3)        เป็นผู้บังคับบัญชา ข้าราชการของใน “ักงานปลัดกระทรวง” ถือเป็นอธิบดีคนหนึ่ง

* กระทรวงจะออก “กฎกระทรวง” ให้ส่วนราชการระดับกรมตั้งแต่ 2 ส่วนราชการขึ้นไป อยู่ภายใต้ภารกิจ เดียวกัน อันมี หัวหน้ากลุ่มภารกิจปฏิบัติงานเกี่ยวกับสารบรรณ บุคลากร การเงิน การพัสดุ หรือการ บริหารทั่วไป

(กระทรวงใดที่ มิไดจัดให้มีกลุ่มภารกิจให้มีรองปลัดกระทรวงเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการเพิ่มขึ้นเป็น 2 คนก็ได้)

* กระทรวงใด มีภาระเพิ่มขั้น และ มีความจเป็นต้องม  “รองปลัดกระทรวง”  มากกว่าที่กำหนด ให้ “คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน” และ “คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ” ร่วมกันอนุมัติ เพิ่มขึ้นเป็น กรณีพิเศษ

หมวด 3 การจัดระเบียบราชการในทบวงซึ่งสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง

* ราชการส่วนใดซึ่งโดยสภาพและปริมาณของงานไม่เหมาะสมที่จะจัดตั้งเป็นกระทรวงหรือทบวง จะจัดตั้ง เป็นทบวง สังกัด “นายกรัฐมนตรี” หรือ “กระทรวง” ก็ได้

 

* โดยมี “รัฐมนตรีว่าการทบวง” เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และรับผิดชอบงานของทบวง

หมวด  4 การจัดระเบียบราชการในกรม

* “กรม” อาจแบ่งเป็น    1) สำนักงานเลขานุการกรม   //   2)  กอง หรือส่วนราชการที่มีฐานะเทียบกอง

* “กรม” มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการของกระทรวง

ในกรมหนึ่งให้มี “อธิบดี” เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการในกรม ให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นไปตามเป้าหมาย แนวทาง และแผนปฏิบัติ — โดยคำนึงถึงนโยบายที่ “คณะรัฐมนตรี” แถลงไว้ต่อรัฐสภา