Breaking News

สรุป พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534 5

* “นักเลขานุการกรม” มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของกรม ที่มิได้แยกหน้าที่เป็นของกองใด โดยเฉพาะ       ให้ “เลขานุการกรม” เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ รับผิดชอบในการปฏิบัติงานของ “ักงานเลขานุการกรม

* กระทรวง ทบวง กรมใด มีเหตุพิเศษ จะตรา “รากฤฎีกา” แบ่งท้องถิ่นออกเป็นเขต ให้มี “หัวหน้าส่วนราชการประจเขต” ซึ่งมีอำนาจหน้าที่รับนโยบายและคำสั่งกระทรวง ทบวง กรม มาปฏิบัติ ทางวิชาการ

* กระทรวง ทบวง กรมใด โดยสภาพและปริมาณของงาน สมควรมี “ผู้ตรวจราชการ” นั้น ก็ให้กระทำได้ ให้มีอำนาจหน้าที่ตรวจและแนะนำการปฏิบัติราชการ

หมวด  5 การปฏิบัติราชการแทน

*  “การมอบอนาจ” คือ อำนาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ ที่ผู้ดำรงตำแหน่ง มอบอำนาจให้                                   ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นปฏิบัติราชการแทน   (“การมอบอำนาจ” ต้องทำเป็น “หนังสือ”)

* “ผู้รับมอบอ านาจ” จะมอบอ านาจนั้นให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นต่อไปอีกไม่ได้

เว้นแต่กรณการมอบอำนาจของ “ผู้ว่าราชการจังหวัด” โดยจะกระทำได้โดยต้องได้รับความเห็นชอบจาก ผู้มอบอำนาจ

* “การมอบอำนาจ” ให้ผู้มอบอำนาจพิจารณาถึงการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ความรวดเร็วในการ ปฏิบัติราชการ การกระจายความรับผิดชอบ

* เมื่อมอบอำนาจแล้ว “ผู้มอบอนาจ” มีหน้าที่กับติดตามผลการปฏิบัติราชการ

หมวด  6 การรักษาราชการแทน

–  กรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่งไม่อาจปฏิบัตราชการได้ / ไม่มีผู้ดรงแหน่ง ให้ผู้รักษาราชการแทน ปฏิบัติ ราชการแทน

โดยมีอำนาจเช่นเดียวกับผู้ซึ่งดำรงตำแหน่ง

หมวด 7 การบริหารราชการในต่างประเทศ

คณะผู้แทนหมายถึง บรรดาข้าราชการฝ่ายพลเรือน / ข้าราชการฝ่ายทหารประจำการใน ต่างประเทศ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสถานเอกอัครราชทูต ( เป็นหัวหน้าคณะผู้แทน ) สถาน กงสุลใหญ่ ส่วนราชการของกระทรวงต่างประเทศ

หัวหน้าคณะผู้แทนหมายถึง ข้าราชการสังกัดกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งหัวหน้าคณะผู้แทน ตามระเบียบพิธีการทูต

รองหัวหน้าคณะผู้แทนหมายถึง ข้าราชการสังกัดกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าคณะผู้แทน ตามระเบียบพิธีการทูต

 

ส่วนที่  2 การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค

การจัดระเบียบราชการส่วนภูมิภาค มี 2 ส่วน คือ “จังหวัด” และ “อำเภอ”

หมวด  1 จังหวัด

* การรวมท้องที่หลาย ๆ อำเภอ ตั้งขึ้นเป็นจังหวัด                    มีฐานะเป็น “นิติบุคคล

* การตั้ง / ยุบ / และเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัด                       ให้ตราเป็น “พระราชบัญญัติ

* จังหวัด ให้มอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1) ารกิจของรัฐและนโยบายไปปฏิบัตให้เกิดผลสัมฤทธิ์

2) ดูแลให้มีการบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อย

3) จัดให้มีการคุ้มครอง ป้องกัน ส่งเสริม ช่วยเหลือ ประชาชน / ชุมชน ที่ด้อยโอกาสในด้านเศรษฐกิจ และสังคม

4) จัดให้มีการบริการภาครัฐ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้อย่างเสมอหน้า รวดเร็ว และมีคุณภาพ

5) จัดให้มีการส่งเสริม สนับสนุน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

6) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม หรือกฎหมายกำหนด