Breaking News

สรุป หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย รัฐธรรมนูญ 2560

สิทธเสรีภาพของปวงชนชาวไทย

อ่านเตรียมสอบ รัฐธรรมนูญ 2560 ฉบับย่อ เข้าใจง่าย เน้นจุดจำ

สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยฝ
สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย

หมวด 3  สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย มี 24 มาตรา (มาตรา 25 – 49)

มาตรา 25 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย นอกจากที่บัญญติคุ้มครองไว้เป็นการเฉพาะ ในรัฐธรรมนูญแล้ว การใดที่มิได้ห้ามหรือกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ หรือกำหนดไว้ในกฎหมายอื่น บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพที่จะทําการนั้นไดและได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ ตราบเท่าที่ การใช้สิทธิหรือเสรีภาพเช่นว่านั้นไม่กระทบกระเทือนหรือเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และไม่ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น
มาตรา 27 บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย มีสิทธิและเสรีภาพและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน  >>> ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน
มาตรา 28 บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย
มาตรา 31 บุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ในการนับถือศาสนา
มาตรา 32 บุคคลย่อมมีสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว เกียรติยศ ชื่อเสียง และครอบครัว
มาตรา 33 บุคคลย่อมมีเสรีภาพในเคหสถาน
มาตรา 34 บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์การโฆษณา และ การสื่อความหมายโดยวิธีอื่น
มาตรา 35 บุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนย่อมมีเสรีภาพในการเสนอข่าวสาร หรือการแสดงความคิดเห็นตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
มาตรา 44 บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ

#สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย #หมวด3แห่งรัฐธรรมนูญ2560 #limberbutt #สิทธิในชีวิตและร่างกาย