Breaking News

สรุป หมวด 4 หน้าที่ของปวงชนชาวไทย รัฐธรรมนูญ 2560

หน้าที่ของปวงชนชาวไทย

คู่มือเตรียมสอบ รัฐธรรมนูญ 2560 ฉบับย่อ เข้าใจง่าย เน้นจุดจำ

หมวด ๔ หน้าที่ของปวงชนชาวไทย 1 มาตรา มาตรา 50

มาตรา 50 บุคคลมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(2) ป้องกันประเทศ พิทักษ์รักษาเกียรติภูมิ ผลประโยชน์ของชาติและสาธารณสมบัติของแผ่นดิน รวมทั้งให้ความร่วมมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(3) ปฏิบติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
(4) เข้ารับการศึกษาอบรมในการศึกษาภาคบังคับ
(5) รับราชการทหารตามที่กฎหมายบัญญัติ
(6) เคารพและไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นและไม่กระทําการใดที่อาจ ก่อให้เกิดความแตกแยกหรือเกลียดชังในสังคม
(7) ไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือลงประชามติอย่างอิสระ โดยคํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศเป็นสําคัญ
(8) ร่วมมือและสนับสนุนการอนุรักษ์และคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลาย ทางชีวภาพ รวมทั้งมรดกทางวัฒนธรรม
(9) เสียภาษีอากรตามที่กฎหมายบัญญัติ
(10) ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ

หน้าที่ของปวงชนชาวไทย
หน้าที่ของปวงชนชาวไทย

#สรุปหมวด 4 #หน้าที่ของปวงชนชาวไทย #limberbutt #รัฐธรรมนูญ 2560