Breaking News

สรุป หมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ การอุปถัมภ์ศาสนา

การพัฒนาประเทศไทย

เนื้อหาออกข้อสอบบ่อย รัฐธรรรมนูญ 2560 จุดจำและสรุปย่อ

มาตรา 65 รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศ

สรุปยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
สรุปยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศ อธิบายความตามกฎหมาย ยุทธศาสตร์ชาติ คือแผนที่คณะรัฐมนตรีใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ เพื่อความเป็นอยู่ของคนไทยดีขึ้นในทุกๆ ด้าน ยุทธศาสตร์ชาตินั้นจะมีกรอบของระยะเวลาแตกต่างกันออกไป ยกตัวอย่างเช่น ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 2561-2580 ภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ข้อมูล ณ วันที่ 15 พ.ค. 2563 ซึ่งประกอบไปด้วย 6 ด้าน ได้แก่
1. ด้านความมั่นคง
2. ด้านความสามารถในการแข่งขัน
3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
5. ด้านการสร้างความเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
          รายละเอียดเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาตินั้นยังมีเนื้อหาที่ต้องทำความเข้าใจอีกมาก เพราะเป็นหนึ่งในวิชากฎหมายที่ใช้ออกข้อสอบบ่อย ในหมวดของความรู้ทั่วไป ลักษณะการออกข้อสอบจะเน้นไปทางกิจกรรมหรือโครงการที่รัฐทำสอดคล้องกับยุทธศาสต์ชาติ 20 ปีด้านใด มีกลยุทธ์และวิธีดำเนินการอย่างไร

มาตรา 67 รัฐพึงอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น

รัฐพึงอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น อธิบายความตามกฎหมาย การจัดกิจรรมส่งเสริมวันสำคัญทางศาสนา เช่นวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา การดูแลวัด โบราณสถาน สถานที่ประกอบศาสนกิจของแต่ละศาสนา การรักษาไว้ซึ่งสถาบันศาสนาให้คงอยู่กับประเทศไทยสืบไป

รัฐธรรมนูญ60 ฉบับเต็ม

สรุปกฎหมายอื่นเพิ่มเติม