Breaking News

หน่วยงานต้องจัดให้มีเครือข่ายสารสนเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน

หน่วยงานต้องจัดให้มีเครือข่ายสารสนเทศ

หน่วยงานต้องจัดให้มีเครือข่ายสารสนเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ที่จะให้ประชาชนติดต่อสอบถาม หรือขอข้อมูล เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของงานราชการ

        เพื่อสอดรับกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่รัฐบาลให้ความสำคัญในด้านการขับเคลื่อนองค์กรภาครัฐดิจิทัล ก็ด้วยว่าเพื่อให้ก้าวทันเทคโนโลยีและบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมที่เป็นอยู่

หน่วยงานต้องจัดให้มีเครือข่ายสารสนเทศ

หน่วยงานต้องจัดให้มีเครือข่ายสารสนเทศ รัฐพึงจัดให้มีความพร้อมเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน

        หน่วยงานต้องจัดให้มีเครือข่ายสารสนเทศ จะเห็นได้ว่าหน่วยงานภาครัฐยุคใหม่จะมีแพล็ตฟอร์มทางด้านเทคโนโลยีปล่อยออกมาค่อนข้างมาก ทั้งระบบการจองคิวของหน่วยงานต่าง ๆ ระบบการยื่นภาษีออนไลน์ ระบบการเรียนรู้ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ซึ่งสามาถอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนได้เป็นอย่างมาก รวมถึงกระจายการเข้าถึงบริการ และข้อมูลของภาครัฐอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่รัฐควรทำ และจะต้องพัฒนาให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป ทั้งนี้ ระบบเครือข่ายสารสนเทศ ต้องจัดทำในระบบเดียวกับที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัดให้มีขึ้น

        ข้อสอบ ส่วนราชการจัดให้มีระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในด้านใด

ก. เพื่อการติดต่อสอบถาม ค. เพื่อแสดงความคิดเห็น

ข. เพื่อการขอข้อมูล         ง. ถูกทุกข้อ

เฉลย ข้อ ง.

หน่วยงานต้องจัดให้มีเครือข่ายสารสนเทศ

        หน่วยงานต้องจัดให้มีเครือข่ายสารสนเทศ จากข้อสอบที่ให้เราได้ทดลองทำนั้น      ก็จะเห็นได้ว่าการที่หน่วยงานรัฐพยายามผลักดันให้เกิดเทคโนโลยีนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ดี และประชาชนยอมรับมากขึ้น สามารถติดต่อหน่วยงานรัฐได้รวดเร็ว และลดช่องว่างระหว่างหน่วยงานรัฐกับประชาชนได้อย่างเห็นได้ชัด แต่ทั้งนี้การพัฒนาก็ต้องอยู่ในกรอบของกฎหมายเพื่อควบคุม กำกับ ดูแลให้เป็นไปในทิศทางที่ดีที่สุด และตอบโจทย์ประชาชนมากที่สุด