Breaking News

หลักพ.ร.ฎ.บ้านเมืองที่ดี ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

หลักพ.ร.ฎ.บ้านเมืองที่ดี

มาตรา ๓/๑ วรรคสาม ได้บัญญัติว่า ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อ หลักพ.ร.ฎ.บ้านเมืองที่ดี

หลักพ.ร.ฎ.บ้านเมืองที่ดี

และ มาตรา ๓/๑ วรรคสี่ ได้บัญญัติว่า “เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรานี้ จะตรา พระราชกฤษฎีกากำหนด  (ตรงนี้แหละ ที่เป็นที่มาของการตรา หลักพ.ร.ฎ.บ้านเมืองที่ดี ขึ้นไงละครับผม) หลักเกณฑ์และวิธีการในการปฏิบัติราชการและการสั่งการให้ส่วนราชการและข้าราชการปฏิบัติก็ได้

มาตรา 71/10 ก.พ.ร. มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) ……………………………………..
(2) ……………………………………..
(3) ……………………………………..
(4) ……………………………………..
(5) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีในการตราพระราชกฤษฎีกา และกฎที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้

เพื่อนๆยังจำเนื้อหากฎหมายใช้สอบราชการ เรื่อง “ก.พ.ร.” ได้มั้ยครับ ที่อยู่ใน พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน “ก.พ.ร.” ที่ย่อมำจำก “คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ” ที่มีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานยังไงละครับ // อธิบายง่ายๆว่า ร่าง หลักพ.ร.ฎ.บ้านเมืองที่ดี นี้ มาจากการเสนอความเห็นของ “ก.พ.ร.” ต่อ คณะรัฐมนตรี แล้วคณะรัฐมนตรีก็ตราเป็น กฎหมายนี้ขึ้นมาครับผม

หลักการสำคัญเนื้อๆ คือ เมื่อมี พ.ร.บ.ระเบียบบริหารรราชการแผ่นดิน มี กระทรวง ทบวง กรม จังหวัด อำเภอ และท้องถิ่น ขึ้นมาแล้ว จะทำอย่างไรดี ที่จะไม่ให้ “ข้าราชการทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น” ไม่ทำงานแบบ “เช้าชามเย็นชาม” อีกต่อไป จึงจำเป็นต้องตรา “พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ฉบับนี้ขึ้นมายังไงละครับผม….เข้าใจยัง..(สมัยก่อนคงเช้าชามเย็นชาม นับแต่นั้นมา เช้าสองชาม เย็นสามชาม ครับผม แซวเล่นครับ 5555)

เพื่อไม่ให้ “งง” จัดข้อสอบมาเลยครับ

หลักพ.ร.ฎ.บ้านเมืองที่ดี เจาะลึกแนวข้อสอบ เหมือนสนามจริง

หลักพ.ร.ฎ.บ้านเมืองที่ดี

ข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ องค์กรใดเป็นผู้เสนอให้พระมหากษัตริย์ตราเป็นกฎหมาย

ก. รัฐสภา             ข. สภาผู้แทนราษฎร

ค.วุฒิสภา             ง. คณะรัฐมนตรี

เฉลย ข้อ ง.

ข้อสอบ ผู้ใดหรือองค์กรใดเป็นผู้เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ต่อคณะรัฐมนตรี

ก. รัฐสภา             ข. ก.พ.ร.

ค. ก.พ.                ง. ก.ธ.จ.

เฉลย ข้อ ข.

ข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ อาศัยอำนาจตามมาตราใดแห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในการออกกฎหมาย

ก. มาตรา ๓/๑               ข. มาตรา ๔๔

ค. มาตรา ๑๑๒              ง. มาตรา ๗๙ ทวิ

เฉลย ข้อ ก.