Breaking News

หาแนวข้อสอบราชการ หาแนวข้อสอบสำหรับสอบก.พ. สอบก.พ.ให้ผ่าน

หาแนวข้อสอบราชการ

หาแนวข้อสอบราชการ เว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการสอบราชการ ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาสำหรับสอบราชการ ตัวอย่างข้อสอบราชการ การสอบภาค.ก. ภาคข.ของหน่วยงานต่างๆ ที่ได้คัดสรรและรวบรวมนำมาแบ่งปันให้เพื่อนๆ ได้เตรียมตัวสำหรับสอบราชการกัน

70) หาแนวข้อสอบราชการการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลเพื่อเป็นการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิตหรือสุขภาพของบุคคล จะกระทําได้หรือไม่

ก. ไม่สามารถกระทําได้ในบางกรณี

ข. กระทําให้หากเป็นการกระทําตามข้อยกเว้นตามมาตรา 24(7)

ค. กระทําให้หากเป็นการกระทําตามข้อยกเว้นตามมาตรา 24(8)

ง. ข้อ ข. และ ค. ถูก

หาแนวข้อสอบราชการ

71) วัตถุประสงค์ของการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลต่อหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร หรือหน่วยงานอื่นของรัฐตามมาตรา 26 วรรคหนึ่ง คือข้อใดต่อไปนี้

ก. เพื่อคุณค่าในการเก็บรักษา

ข. เพื่อตรวจดู

ค. เพื่อตรวจดูคุณค่าในการเก็บรักษา

ง. เพื่อใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงตามกฎหมาย

หาแนวข้อสอบราชการ ตัวอย่างข้อสอบราชการ ตัวอย่างข้อสอบสำหรับสอบราชการและก.พ. สอบก.พ.

72) หาแนวข้อสอบราชการบุคคลในข้อใดต่อไปนี้ที่สามารถให้หน่วยงานราชการของรัฐเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลได้ตามมาตรา 24(8)

ก. ศาล

ข. เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลที่มีอํานาจตามกฎหมายที่จะขอข้อเท็จจริง

ค. คณะกรรมการ

ง. ข้อ ก. และ ข. ถูก

หาแนวข้อสอบราชการ หางานราชการ

73) การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เป็นข้อยกเว้นนั้นในกรณีอื่นต้องตราเป็นกฎหมายใด

ก. พระราชบัญญัติ

ข. พระราชกฤษฎีกา

ค. ระเบียบ

ง. ข้อบังคับ

74) การจัดทําบัญชีเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 24(3)-(9) ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎหมายใด

ก. ระเบียบ

ข. พระราชกฤษฎีกา

ค. กฎกระทรวง

ง. ไม่มีข้อใดถูก

75) ภายใต้บังคับมาตรา 14 และ 15 บุคคลย่อมมีสิทธิที่จะได้รู้ถึงข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน และเมื่อบุคคลนั้นมีคําขอ

เป็นอะไร

ก. หนังสือภายใน

ข. หนังสือภายนอก

ค. หนังสือ

ง. บันทึกข้อความ