Breaking News

หาแนวข้อสอบราชการ แนวข้อสอบก.พ.ล่าสุด หาแนวข้อสอบงานราชการ

หาแนวข้อสอบราชการ

59) หาแนวข้อสอบราชการ บุคคล หมายความว่าอย่างไร

ก. บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่มีสัญชาติไทย

ข. บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยและบุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทย

ค. บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยและบุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทยแต่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

ง. บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยและบุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทยแต่ไม่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

หาแนวข้อสอบราชการ

หาแนวข้อสอบราชการ แนวข้อสอบงานราชการ หางานราชการ งานราชการวันนี้

60) หน่วยงานใดอาจออกระเบียบโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่มิให้นําบทบัญญัติ วรรคหนึ่ง (3) ของมาตรา 23 มาบังคับใช้กับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความควบคุมดูแลของหน่วยงานดังกล่าวก็ได้

ก. สํานักข่าวกรองแห่งชาติ

ข. สํานักสภาความมั่นคงแห่งชาติ

ค. หน่วยงานของรัฐแห่งอื่นตามที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวง

ง. ถูกทุกข้อ

61) หน่วยงานของรัฐแห่งอื่นที่จะกําหนดในกฎกระทรวง ตามมาตรา 22 วรรคหนึ่ง จะต้องเป็นหน่วยงานประเภทใด ซึ่งการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามาตรา 23 วรรคหนึ่ง (3) จะเป็นอุปสรรคร้ายแรงต่อการดําเนินงานของหน่วยงานดังกล่าว

ก. หน่วยงานของรัฐงานราชการ

ข. หน่วยงาน

ค. หน่วยงานของรัฐระหว่างประเทศ

ง. ผิดทุกข้อ

หาแนวข้อสอบราชการ หางานราชการวันนี้

62) หาแนวข้อสอบราชการ ข้อมูลข่าวสารประเภทใดเป็นสาระสําคัญ ตามมาตรา 22

ก. ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 15

ข. ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 11

ค. ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 23 วรรคหนึ่ง (1)

ง. ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 23 วรรคหนึ่ง (3)

63) ข้อใดต่อไปนี้เป็นหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล

ก. จัดให้มี เก็บโดยตรง ลงราชกิจจานุเบกษา จัดระบบบรักษาความปลอดภัย ตรวจสอบแก้ไข

ข. จัดให้มี เก็บโดยตรง ลงราชกิจจานุเบกษา ตรวจสอบแก้ไข จัดระบบบรักษาความปลอดภัย

ค. เก็บโดยตรง จัดให้มี ลงราชกิจจานุเบกษา ตรวจสอบแก้ไข จัดระบบบรักษาความปลอดภัย

ง. เก็บโดยตรง จัดให้มี ตรวจสอบแก้ไข ลงราชกิจจานุเบกษา จัดระบบบรักษาความปลอดภัย

64) ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับข้อปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐในการจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล

ก. ต้องจัดให้มีระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลเพียงเท่าที่เกี่ยวข้องและจําเป็น เพื่อการดําเนินงานให้สําเร็จตามวัตถุประสงค์

เท่านั้น และยกเลิกระบบดังกล่าวหากหมดความจําเป็น

ข. จัดให้มีการพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาหรือไม่ก็ได้ และตรวจสอบแก้ไขข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลในความรับผิดชอบ

ให้ถูกต้องอยู่เสมอ

ค. พยายามเก็บข้อมูลโดยตรงจากเจ้าของข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่จะกระทบถึงประโยชน์ได้เสียโดยตรงของบุคคล

นั้น

ง. จัดระบบรักษาความปลอดภัยตามความเหมาะสม เพื่อป้องกันการนําไปใช้โดยไม่เหมาะสมหรือเป็นผลร้าย

ต่อเจ้าของข้อมูล