Breaking News

เจาะลึกข้อสอบก.พ. มาตรฐานทางจริยธรรม แนวข้อสอบก.พ. 63 ใช้สอบปีนี้

เจาะลึกข้อสอบก.พ.

เรื่องมาตรฐานทางจริยธรรมในคราวที่แล้วเราได้มีแนวบข้อสอบได้ให้เพื่อนๆ ไว้แล้วนะครับ ที่ถามว่า หน่วยงานใดไม่ใช่หน่วยงานของรัฐตาม พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรมฯ เจาะลึกข้อสอบก.พ. ในข้อนี้ เรามาทำความรู้จักกับรายละเอียดกันดีกว่าครับ ในข้อนี้จะถามว่า

        ข้อ 9. มาตรฐานทางจริยธรรมมี่ข้อ

        ก. 5 ข้อ               ข. 7 ข้อ

        ค. 10 ข้อ             ง. 12 ข้อ

เจาะลึกข้อสอบก.พ.

ในข้อนี้ขอใบ้ให้เลยนะครับ หากจะตอบ 5 ข้อ ก็ขอให้นึกถึงศีล 5 หากจะตอบ 7 ข้อ ก็ขอให้นึกถึง หนึ่งสัปดาห์มี 7 วัน หากตอบ 10 ข้อ ก็ขอให้นึกถึงทศพิธราชธรรม และถ้าหากจะตอบ 12 ข้อ ก็ขอให้นึกถึง ค่านิยม 12 ประการของคนไทย

        งานราชการ ต้องขอบอกเลยครับว่ามาตรฐานทางจริยธรรมนั้นราชการต้องพึงละลึกไว้อยู่เสมอนะครับว่าเรามี มาตรฐานทางจริยธรรมเจาะลึกข้อสอบก.พ.ข้อนี้เฉลยว่า 7 ข้อครับ ขอให้นึกเสมอว่าเราทำงานทั้ง 7 วัน ครับ และรายละเอียดก็มีดังนี้

เจาะลึกข้อสอบก.พ. มาตรฐานทางจริยธรรม มี 7 ประการ เทคนิคการจำให้เหมือนว่าเราทำงานทั้ง 7 วัน

เจาะลึกข้อสอบก.พ. สอบปีนี้

(๑) ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข พึงระลึกในใจเสมอไว้เลยนะรับว่า สถาบันที่เราต้องอยู่ในใจตลอดเวลานั้นคือ สถาบันหลักของชาติ คือธงไตรงค์ของเรา

(๒) ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายต่อหน้าที่ของเรา

(๓) กล้าตัดสินใจและกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม ตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ

(๔) คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ ในข้อนี้ต้องขอบอกว่างานจิตสาธารณะนั้นเมื่อก้าวเข้าสู่ชีวิตราชการแล้ว เราต้องได้ออกงานลักษณะนี้อยู่บ่อยๆ

(๕) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน

(๖) ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ใช่ว่าใครเอาของมาให้เราก็จะบริการที่ดี

(๗) ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ

เจาะลึกข้อสอบก.พ.เห็นไหมครับว่า งานราชการนั้นต้องรู้กฎหมายมากมาย ซึ่งเรากฎหมายสำหรับสอบราชการ มาให้ท่านหมดแล้วครับ