Breaking News

เนื้อหาสอบราชการ ปรับความคิด ปรับวิธีอ่านหนังสือสอบราชการ

เนื้อหาสอบราชการ

เนื้อหาสอบราชการ ในบทความที่แล้วที่เราวิเคราะห์กันว่า การศึกษาเนื้อหาและรายละเอียดการสอบไม่ครบถ้วน ไม่แน่นพอต่อการจะสอบให้ผ่าน 60% นั้น ยังมีประเด็นให้ต้องพิจารณากันอีกมาเลยทีเดียว ซึ่งในข้อนี้ถือเป็นปัญหาสำคัญอย่างมากเลยหละครับ เนื่องด้วยในปีนี้ เนื้อหาสอบก.พ. มีกฎหมายมาปะปนด้วย

เนื้อหาสอบราชการ

เนื้อหาสอบราชการ วางแผนการอ่านหนังสือสอบราชการ วางแผนผ่านหนังสือสอบ เตรียมตัวสอบก.พ.64

 – พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

  – พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่ม

  – ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 ในส่วนของความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ

  – พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

  – พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

เนื้อหาสอบราชการ

เนื้อหาสอบราชการ ซึ่งถือว่าเป็นวิชาพื้นฐานสำหตับการสอบราชการเลยนะครับ ก็นับว่าเป็น 6 วิชาที่ค่อนข้างหินพอสมควร เพราะการอ่านกฎหมายสำหรับสอบงานราชการ นั้นก็มีความเข้าใจยากบางตัวอยู่เหมือนกัน ถ้าเพื่อนๆ ไม่ใช่คอกฎหมายหรือนักกฎหมายแล้ว ก็อาจจะต้องอ่านแล้ว อ่านอีก ทำความเข้าใจกันหลายรอบอยู่เหมือนกันเลยนะครับ แต่ผมอยากจะขอแนะนำว่าในส่วนของเนื้อหาตรงนี้ ถ้าเป็นผมในเวลาที่กระชั้นชิดนั้นผมจะเลือกอ่านแต่เพียงสรุปครับ เพราะถ้าจะให้จำทั้งหมดนั้นก็คงไม่ไหวเช่นกันครับ เราต้องเลือก บริหารเวลาสำหรับการอ่านหนังสือสอบในหมวดวิชาคณิตศาสตร์อีก ซึ่งก็มีความยากพอสมควร

        แต่จากการวิเคราะห์ข้อสอบปีนี้แล้วนั้น เนื้อหาในส่วนที่เกี่ยวกับการคำนวณนั้นลดน้อยลง ก็เพราะวิชากฎหมายเข้ามาทำให้เพื่อนๆ บางท่านมีคะแนนที่ดีขึ้น