Breaking News

เปิดเผยข้อมูลงานราชการ สามารถกระทำได้ หากไม่กระทบต่อความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย

เปิดเผยข้อมูลงานราชการ

งานราชการ ในการปฏิบัติราชการในเรื่องใดๆ โดยปกติให้ถือว่าเป็นเรื่องที่เปิดเผยได้ เช่นการขอข้อมูลสถิติต่างๆ ที่เราต้องการ หรือข้อมูลส่วนตัวของเรา เว้นแต่ข้อมูลนั้น มีความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของประเทศ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน หรือการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล จะให้กำหนดเป็นความลับได้เท่าที่จำเป็นก็ได้ เพื่อไม่ให้เกิดการ เปิดเผยข้อมูลงานราชการ

เปิดเผยข้อมูลงานราชการ

เปิดเผยข้อมูลงานราชการ สามารถกระทำได้ แต่ต้องกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขให้ชัดเจน

        เปิดเผยข้อมูลงานราชการ ในบางเรื่องจะไม่สามารถขอแทนกันได้ หรือเราอยากจะไปรู้เรื่องของใครก็ไม่ได้ ถ้าไม่ใช่ข้อมูลของเราก็ไม่สามารถขอได้เช่นกัน ฉะนั้นแล้วจะขอแบบมั่วซั่วก็ไม่ได้นะเช่นกัน

        ข้อสอบ การปฏิบัติราชการในเรื่องใด ๆ โดยปกติให้ถือว่าเป็นเรื่องเปิดเผยเว้นแต่เรื่องใดส่วนราชการอาจกำหนดให้เป็นความลับก็ได้

ก. การรักษาความมั่นคงของประเทศ

ข. ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน

ค. การคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล

ง. ถูกทุกข้อ

เฉลย ข้อ ง.

เปิดเผยข้อมูลงานราชการ

        เปิดเผยข้อมูลงานราชการ แนวข้อสอบราชการในข้อนี้ต้องขอบอกว่ามีสิทธิออกค่อนข้างมากดูเหมือนจะง่าย แต่ในความง่ายนั้นตัวเลือกที่จะนำมาหลอกเราก็จะเป็นเรื่องที่ดูถูกไปเสียหมด เราก็จะหลงทางข้อสอบได้เช่นกัน เพราะฉะนั้นต้องอ่านดีๆ นะครับเพื่อนๆ เพื่อให้เราทำข้อสอบได้มากที่สุดนั่นเอง

        เปิดเผยข้อมูลงานราชการ การเปิดเผยข้อมูลงานราชการนั้นยังมีจำกัดอีกมากมายที่แต่ละหน่วยงานราชการจะกำหนดขึ้นมา ทั้งนี้เพื่อรักษาไว้ซึ่งสิทธิส่วนบุคคล ไม่มีการให้ข้อมูลที่ไม่ถูกตัว ไม่ถูกต้อง และนำข้อมูลไปเผยแพร่ต่อ