Breaking News

เปิดเผยข้อมูลรัฐ งบประมาณรายจ่ายแต่ละปี ให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้

เปิดเผยข้อมูลรัฐ

เปิดเผยข้อมูลรัฐ ในปัจจุบันรัฐได้ให้สิทธิประชาชนในการตรวจสอบข้อมูลของรัฐ หน่วยงานราชการได้มากขึ้น แต่ทั้งนี้ต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อรัฐในภาพรวมเช่นกัน

ส่วนราชการต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายแต่ละปี รายการเกี่ยวกับการจัดซื้อหรือจัดจ้างที่จะดำเนินการในปีงบประมาณนั้น และสัญญาใด ๆ ที่ได้มีการอนุมัติให้จัดซื้อหรือจัดจ้างแล้ว ให้ประชาชนสามารถขอดูหรือตรวจสอบได้ ณ สถานที่ทาการของส่วนราชการ และระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการ ทั้งนี้ การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต้องไม่ก่อให้เกิดความได้เปรียบหรือเสียเปรียบหรือความเสียหายแก่บุคคลใดในการจัดซื้อหรือจัดจ้าง

เปิดเผยข้อมูลรัฐ

เปิดเผยข้อมูลรัฐ การจัดซื้อหรือจัดจ้างที่จะดำเนินการในปีงบประมาณนั้น และสัญญาใด ๆ ที่ได้มีการอนุมัติให้จัดซื้อหรือจัดจ้างแล้ว

ปัจจุบันถ้าเข้าไปยังเว็บไซต์ของแต่ละหน่วยงานราชการ จะมีเมนูหนึ่งซึ่งเป็นเมนูเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะ จะมีตั้งแต่ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเช่นการ จ้างมหาวิทยาลัยดำเนินการจัดสอบ ก็จะมีประกาศแจ้งให้ผู้ที่สนใจสามารถดำเนินติดต่อกับหน่วยงานของรัฐเพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ แต่ทั้งนี้ ในการจัดทาสัญญาจัดซื้อหรือจัดจ้าง ห้ามมิให้มีข้อความหรือข้อตกลงห้ามมิให้เปิดเผยข้อความหรือข้อตกลงในสัญญาดังกล่าว เว้นแต่ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่อยู่ภายใต้บังคับกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวกับการคุ้มครองความลับทางราชการ หรือในส่วนที่เป็นความลับทางการค้า

เปิดเผยข้อมูลรัฐ

เปิดเผยข้อมูลรัฐ การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างนับว่ามีความละเอียดซับซ้อนและต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ เพื่อไม่ให้เกิดข้อได้เปรียบ เสียเปรียบกันเกิดขึ้นจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เพราะถ้าหากเกิดขึ้นและจะยิ่งทำให้การจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนั้นเกิดความไม่ชอบธรรมกับทุกฝ่าย ซึ่งหน่วยงานราชการต้องตรวจสอบให้ดี