Breaking News

แนวข้อสอบก.พ.ล่าสุด โหลดแนวข้อสอบไว้สอบราชการ แนวข้อสอบราชการล่าสุด

แนวข้อสอบก.พ.ล่าสุด

ในข้อนี้เป็นเรื่องของการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ครับ ทุกหน่วยงานตั้งแต่ระดับกระทรวง กรม จนมาถึงภูมิภาคต่างก็ต้องทำแผนปฏิบัติราชการ เพื่อให้ภารกิจและงานราชการที่มีอยู่ในมือของตนได้ดำเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าสูงสุดสอดคล้องกับ แนวข้อสอบก.พ.ล่าสุด ที่เราได้นำมาให้เพื่อนๆ ได้ดูกันครับ

แนวข้อสอบก.พ.ล่าสุด

        ข้อ 5. ถามว่า การจัดทำแผนปฏิบัติราชการต้องสอดคล้องกับแผนอะไรบ้าง

        เอาหละสิ ข้อนี้ผมว่าไม่ยากนะครับ หากเราลองพิจารณาดูแล้วข้อไหนที่ดูแล้วเข้าท่า ก็น่าจะกาข้อนั้นได้เลยครับ เพราะตามหลักแล้วเราอาจจะจำไม่ได้ แต่ขอให้เราวิเคราะห์ว่า แผนอะไรที่ดูมาในระดับประเทศ ระดับกระทรวง ระดับกรม นั่นแหละคือภาพใหญ่ ของงานที่เราจะทำตามแผนครับ ฉะนั้นแนวข้อสอบก.พ.ล่าสุด ในข้อนี้ เราไม่มีตัวเลือกมาให้นะครับ แต่เราจะขอเฉลยเลย

แนวข้อสอบก.พ.ล่าสุด แนวข้อสอบราชการสำหรับสอบราชการภาค ก. และสอบราชการ ภาค ข.

        ข้อนี้ให้ตอบว่า แผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายที่คณะรัฐมนตรีแถลงต่อรัฐสภา และแผนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

แนวข้อสอบก.พ.ล่าสุด แผนปฏิบัติราชการ

        ขออธิบายเพิ่มเติมตามข้อคำถามนะครับ การจัดทำแผนปฏิบัติราชการนั้นเราต้องทำเป็นแผน 5 ปีนะครับ อย่าเผลอไปตอบ 4 ปีหละ ถ้าเป็นกฎหมายเก่านั้นจะต้องตอบ 4 ปี แต่ในที่นี้ตอบ 5 ปีครับ เผื่อจะมีในคำถามน้า แนวข้อสอบก.พ.ล่าสุด นอกจากต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับแผนตามคำตอบที่ผมได้เฉลยแล้วนั้น แผนปฏิบัติราชการยังต้องสอดคล้องกับกำลังเงินงบประมาณของประเทศ บวกกับความคุ้มค่าของภารกิจของรัฐ และสถานการณ์อื่นๆ เช่นสถานการณ์โควิด 19 ในปัจจุบัน หน่วยงานราชการต่างๆ ต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับปัจจุบันเพื่อปรับทุกข์บำรุงสุขและให้ประชาชานได้เข้าถึงบริการของรัฐได้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของการใช้งบประมาณมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ เพราะท้ายที่สุดแล้วคนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือประชาชนนั่นเอง