Breaking News

แนวข้อสอบก.พ. เรื่องพรฎ.บ้านเมืองที่ดี ภารกิจที่ต้องดูร่วมกันเพื่อประชาชน

แนวข้อสอบก.พ.

แนวข้อสอบก.พ. อธิบายความเพิ่มเติมสำหรับการที่หน่วยงานราชการ 2 หน่อยที่ต้องมาร่วมดำเนินการร่วมกันเพื่อประชาชน ยกตัวอย่างประสบการณ์โดยตรงของผมคือ เนื่องจากผมที่ได้ประสบมา

แนวข้อสอบก.พ.

อธิบาย มาตรา ๒๔ ตาม พรฎ.บ้านเมืองที่ดี นี้ อธิบายว่า ส่วนราชการที่ 1 ต้องไปขออนุญาตส่วนราชการที่ 2 เช่น อบต.เมื่อจะดำเนินการสิ่งใดใกล้แหล่งน้ำต้องขออนุญาตต่อ กรมเจ้าท่า เมื่อ อบต.ยื่นคำขออนุญาตต่อกรมเจ้าท่าแล้ว กรมเจ้าท่าก็จะต้องแจ้งผลการพิจารณาให้ส่วนราชการที่ยื่นคำขอทราบ (แจ้ง อบต.ทราบ) ภายใน สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับคำขอ

กล่าวคือ ไม่ให้ส่วนราชการแกล้งกันให้ล่าช้า ซึ่งผลกระทบก็จะตกไปอยู่กับประชาชนนั่นเองครับผม เหตที่ทำเช่นนี้ เพื่อนๆเชื่อไหมครับ การปฏิบัติ งานราชการ ความไม่กินเส้นกันของผู้บริหารหลายที่ยังคงมีอยู่ให้เห็นกันอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัว และที่สำคัญที่สุดคือเหตุผลด้านการไม่ได้อยู่ในพรรคการเมืองเดียวกัน การดำเนินโครงการใดๆ ที่มีผลต่อประชาชนโดยตรงจะถูกดองไว้ ทำให้งานและโครงการนั้นไม่สามารถดำเนินการได้ต่อเนื่อง ในที่นี่ แนวข้อสอบก.พ. จึงได้ทำการสรุปมาเพื่อให้ท่านมีความเข้าใจในเนื้อหาส่วนนี้มากยิ่งขึ้นนั่นเอง

แนวข้อสอบก.พ. กรมเจ้าท่า

แนวข้อสอบก.พ. เน้นจุดสอบก.พ. แนวข้อสอบก.พ.ล่าสุด แนวข้อสอบงานราชการที่ตรงประเด็นที่สุด

แนวข้อสอบก.พ. ให้ส่วนราชการที่ 1 ต้องไปขออนุญาตส่วนราชการที่ 2 เช่น อบต.เมื่อจะดำเนินการสิ่งใดใกล้แหล่งน้ำต้องขออนุญาตต่อกรมเจ้าท่า เมื่อ อบต.ยื่นคำขออนุญาตต่อกรมเจ้าท่าแล้ว กรมเจ้าท่า ก็จะต้องแจ้งผลการพิจารณาให้ส่วนราชการที่ยื่นคำขอทราบ (แจ้ง อบต.ทราบ) คำขอทราบภายในกี่วันนับแต่วันที่ได้รับคำขอ

ก. 7 วัน               ค. 15 วัน

ข. 14 วัน             ง. 20 วัน

เฉลย ข้อ ค. 15 วัน

        แนวข้อสอบก.พ. เพื่อนๆ เห็นไหมครับว่า 15 วันมาอีกแล้วนะ เรานำตัวเลขตรงนี้ไปลงตารางไว้ได้เลยครับ เพราะดูท่าแล้ว สรุปกฎหมายสอบก.พ. เรื่องนี้จะมีแต่ตัวเลข 15 นะครับ