Breaking News

แนวข้อสอบงานสารบรรณ เจาะลึกข้อสอบราชการ งานราชการล่าสุด

แนวข้อสอบงานสารบรรณ

แนวข้อสอบงานสารบรรณ ต่อมาครับชนิดที่ 3 คือหนังสือประทับตราหนังสือประทับตราถามเกี่ยวกับกรณีใดบ้างที่จะใช้หนังสือประทับตรา เฉพาะกรณีที่มีความสำคัญไม่ใช่เรื่องการเงินนะครับเป็นการท้วงติงเรื่องเป็นการทดลองถามเรื่องที่เป็นการแจ้งข่าวสารอะไรแบบนี้นะครับคำถามที่มันจะออกได้ก็อย่างเช่นการลงชื่อในการประทับตราแทนการลงชื่อหัวหน้าส่วน งานราชการ ระดับใดขึ้นไปอย่างนี้นะครับถามนะโดยให้หัวหน้าส่วนราชการระดับใดขึ้นไปเป็นผู้รับผิดชอบในการลงชื่อย่อกำกับตราซึ่งเราก็จะต้องปรึกษาแล้วก็รู้นะครับรู้ตรงนี้ครับต่อมาครับ

แนวข้อสอบงานสารบรรณ

โหลด แนวข้อสอบงานสารบรรณ โกยคะแนนให้เยอะ เตรียมสอบราชการไปกับเรา เว็บอ่านหนังสือสอบราชการที่ดีที่สุด

แนวข้อสอบแนวข้อสอบงานสารบรรณ

1. หนังสือประทับตราแทนการลงชื่อให้ได้ในกรณีใด ข้อใดถูกต้อง?

ก.  คำแนะนำต่างๆ

ข.  ออกแถลงการณ์

ค.  หนังสือที่ไม่เกี่ยวกับส่วนราชการ

ง.  การส่งของเอกสาร หรือ บรรสารระหว่างส่วนราชการ

2. หนังสือทีใช้ประทับตราใช้ในกรณีใดบ้าง

  ก. ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

  ข. การเตือนเรื่องที่ค้าง

  ค. ส่งสิ่งของ เอกสาร สําเนา

  ง. ถูกทั้งข้อ ก. ข. และ ค.

3. แนวข้อสอบงานสารบรรณหนังสือประทับตราใช้กระดาษชนิดใด

   ก. ใช้กระดาษตราครุฑ

   ข. ใช้กระดาษบันทึก

   ค. ใช้ประดาษอัดสําเนา

   ง. ไม่มีข้อกําหนดแน่นอน

4. หนังสือประทับตราจะมีความสมบูรณ์พร้อมที่จะส่งออกได้ จะต้อง…

   ก. ประทับตราให้ถูกที่สุด

   ข. ระบุตัวผู้รับให้ชัดเจน

   ค. มีคําว่าหนังสือประทับตรา

   ง. มีผู้ลงชื่อกํากับตราที่ประทับตามระเบียบ

5. หนังสือประทับตรา ผู้ใดมีอํานาจในการลงชื่อกํากับ

  ก. เจ้าหน้าที่ระดับ 2 ขึ้นไป

  ข. หัวหน้าแผนก

  ค.  หัวหน้าฝ่าย

  ง.  หัวหน้ากองหรือผู้ได้รับมอบหมาย

แนวข้อสอบงานสารบรรณ

แนวข้อสอบงานสารบรรณเห็นไหมครับว่า ข้อสอบนั้นสามารถดิ้นได้หลายแบบมาก ไม่ว่ากรรมการที่ออกข้อสอบจะนำข้อสอบมาทำอย่างไร ตัดหน้า ตัดหลัง ก็สามารถเป็นคำถามได้เหมือนกัน ไม่มีอะไรตายตัวจริงๆ ครับ เพราะฉะนั้นเราต้องจำให้แม่น จำให้ได้ว่าเนื้อหาที่สอบนั้นมันมีรายละเอียดอะไรบ้าง