Breaking News

แนวข้อสอบพรบ.ข่าวสาร แนวข้อสอบสำหรับข้าราชการ แนวข้อสอบ

แนวข้อสอบพรบ.ข่าวสาร

แนวข้อสอบพรบ.ข่าวสาร สำหรับผู้สอบราชการทุกคน เน้นเนื้อหาที่เข้าใจง่ายมาให้เพื่อนๆ ได้ลองทำกันครับ

แนวข้อสอบพรบ.ข่าวสาร 24) บุคคลไม่ว่าจะมีส่วนได้เสียหรือไม่ก็ตามย่อมมีสิทธิอย่างไรเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

ก. ตรวจดู

ข. ตรวจดู ขอสําเนา

ค. ขอสําเนา หรือขอสําเนาที่มีคํารับรอง

ง. ตรวจดู ขอสําเนา หรือขอสําเนาที่มีคํารับรอง

ซึ่งในที่นี้หากประชาชนต้องการตรวจสอบก็สามารถทำได้ไปยังสถานที่ราชการนั้นๆ

แนวข้อสอบพรบ.ข่าวสาร

25) การกําหนดสิทธิให้คนต่างด้าวตามมาตรา 9 ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามข้อใด

ก. กฎกระทรวง

ข. มติคณะรัฐมนตรี

ค. มติคณะกรรมการ

ง. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี

ในข้อนี้ต้องจำให้ได้เลยนะครับ ว่าต้องเป็นไปตาม กฎกระทรวง เพราะว่าตัวเลือกจะมีมาหลอกเราอยู่ตลอดเวลา

แนวข้อสอบพรบ.ข่าวสาร 26) บทบัญญัติมาตราใดที่เปิดเผยแล้วทําให้ไม่กระทบถึงข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีกฎมายเฉพาะกําหนดให้มีการเผยแพร่หรือเปิดเผย

ด้วยวิธีการอย่างอื่น

ก. 7

ข. 9

ค. 7 และ 9

ง. ไม่มีข้อใดถูก

แนวข้อสอบพรบ.ข่าวสาร แนวข้อสอบสำหรับสอบราชการ แนวข้อสอบงานราชการ แนวข้อสอบ

แนวข้อสอบพรบ.ข่าวสาร งานราชการ

27) ใครเป็นผู้รับผิดชอบจัดหาข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 11 ให้แก่ผู้ขอภายในเวลาอันสมควร

ก. ผู้อํานวยการ

ข. คณะกรรมการ

ค. หน่วยงานของรัฐ

ง. คณะกรรมการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

หน่วยงานของรัฐผู้ถือข้อมูลข่าวสารนั้น มีหน้าที่รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารนั้นๆ ไว้

28) ข้อมูลข่าวสารประเภทใดต่อไปนี้ที่บุคคลสามารถขอตรวจดูได้ นอกเหนือจากข้อมูลข่าวสารอื่นใดของงานราชการที่บุคคลผู้นั้นระบุข้อมูล ข่าวสารที่ต้องการในลักษณะที่อาจเข้าใจได้ตามสมควร

ก. ข้อมูลข่าวสารของราชการที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว

ข. ข้อมูลข่าวสารที่จัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู

ค. ข้อมูลข่าวสารที่มีการจัดให้ประชาชนได้ค้นคว้าตามมาตรา 26

ง. ถูกทุกข้อ

29) ในกรณีที่ข้อมูลข่าวสารของราชการใดมีสภาพที่อาจบุพสลายง่าย ใครมีหน้าที่ขยายเวลาในการจัดหาหรือจะจัดทําสําเนาให้ใน สภาพอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่ข้อมูลข่าวสารนั้น

ก. หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

ข. หน่วยงานของรัฐ

ค. คณะกรรมการ

ง. ถูกทุกข้อ