Breaking News

แนวข้อสอบพรบ.ข่าวสาร แบบเจาะลึก เน้นทุกประเด็น ที่ออกสอบ ครอบคลุมทุกเนื้อหาที่ใช้สอบ

แนวข้อสอบพรบ.ข่าวสาร

แนวข้อสอบพรบ.ข่าวสาร นับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะเรานั้นได้วิเคราะห์แล้วว่าเป็นกฎหมายที่ใช้สอบเกือบทุกสนามเช่นกัน เพราะว่า นี่ถือเป็นกฎหมายในการทำงานเบื้องต้น เป็นเรื่องที่ทุกคนที่เป็นข้าราชการต้องทำความเข้าใจในกฎหมายฉบับนี้ไว้ด้วย

118)คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารโดยตําแหน่งรวมประธานมีทั้งสิ้นกี่คน

ก. 13

ข. 14

ค. 15

ง. 17

119)ข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐต้องส่งลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา อย่างน้อยมีกี่ข้อ

ก. 4

ข. 5

ค. 6

ง. 7

แนวข้อสอบพรบ.ข่าวสาร

แนวข้อสอบพรบ.ข่าวสาร โหลดแนวข้อสอบราชการ หางานราชการ เตรียมสอบราชการให้ได้ เพราะมีแนวข้อสอบที่ตรงประเด็น

120) แนวข้อสอบพรบ.ข่าวสารข้อมูลข่าวสารกี่ประเภทตามมาตรา 9 ที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้

ก. 7

ข. 8

ค. 9

ง. 10

121)หลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารมาตรา 15 มีกี่ข้อ

ก. 8

ข. 6

ค. 7

ง. 5

122)การจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลมีทั้งสิ้นกี่ขั้นตอน

ก. 4

ข. 5

ค. 6

ง. 7

123) แนวข้อสอบพรบ.ข่าวสารในกรณีที่มีผู้ยื่นคําขอข้อข่าวสาร ตามมาตรา 11 ให้หน่วยงานของรัฐที่รับคําขอให้คําแนะนําเพื่อไปยื่นคําขอต่อหน่วยงานของรัฐที่ ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารนั้นภายในกี่วัน

ก. 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับคําขอ

ข. โดยทันที

ค. โดยไม่ชักช้า

ง. 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับคําขอ

แนวข้อสอบพรบ.ข่าวสาร โหลดแนวข้อสอบ

เก็บทุกรายละเอียดของข้อสอบราชการที่คาดว่าจะออกสอบ มาให้เพื่อนๆ ได้โหลดเก็บไว้อ่านสอบไม่ว่าเวลาไหนก็หยิบขึ้นมาอ่านสอบได้อย่างมั่นใจ เพราะเราคัดเนื้อหามาแล้วว่ามีแนวโน้มที่จะออกสอบมากที่สุดของแนวข้อสอบพรบ.ข่าวสาร

ติดตามเว็บของเราไว้ ที่มีเนื้อหาครบทุกเรื่องเกี่ยวกับการสอบราชการ ไม่ว่าจะเป็น หางานราชการ แนวข้อสอบแบบเจาะลึก ที่ครบทุกประเด็นกันเลยทีเดียว