Breaking News

แนวข้อสอบพรบ.ข้อมูลข่าวสาร แนวข้อสอบล่าสุด แนวข้อสอบ

แนวข้อสอบพรบ.ข้อมูลข่าวสาร

1) แนวข้อสอบพรบ.ข้อมูลข่าวสาร พรบ.นี้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดกี่วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา และประกาศวันที่เท่าใด

ก. สามสิบวัน และประกาศวันที่ 10 กันยายน 2560

ข. หกสิบวัน และประกาศวันที่ 9 กันยายน 2560

ค. เก้าสิบวัน และประกาศวันที่ 10 กันยายน 2560

ง. หนึ่งร้อยแปดสิบวัน และประกาศวันที่ 9 กันยายน 2560

แนวข้อสอบพรบ.ข้อมูลข่าวสาร

2) แนวข้อสอบพรบ.ข้อมูลข่าวสาร กรณีใดของบรรดากฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่น ที่ให้ใช้ พรบ.นี้แทน

ก. ในส่วนที่บัญญัติแล้วใน พรบ.นี้

ข. ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่ง พรบ. นี้

ค. ข้อ ก. และ ข. ถูก

ง. ข้อ ข. ผิด

3) สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริง ข้อมูล หรือสิ่งใดๆ ไม่ว่าการสื่อความหมายนั้นจะทําได้โดยสภาพของสิ่งนั้นหรือผ่านวิธีการใด และไม่ว่าจะได้จัดอยู่ในรูปของเอกสาร แฟ้ม รายงาน หนังสือ แผนผัง ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิล์ม การบันทึกภาพหรือเสียง การ บันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือวิธีอื่นใดที่ทําให้สิ่งที่บันทึกปรากฏได้ หมายถึงข้อใด

ก. ข้อมูลข่าวสาร

ข. ข้อมูลข่าวสารของงานราชการ

ค. สารสนเทศ

ง. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

แนวข้อสอบพรบ.ข้อมูลข่าวสาร แนวข้อสอบราชการ แนวข้อสอบล่าสุด แนวข้อสอบวันนี้

แนวข้อสอบพรบ.ข้อมูลข่าวสาร

4) ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

ก. ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความควบคุมดูแลหรือในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐ

ข. ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกชน

ค. ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดําเนินงานของรัฐ

ง. ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกชนที่อยู่ในความควบคุมดูแลหรือครอบครองของหน่วยงานของรัฐ

5) ข้อใดไม่ใช่หน่วยงานของรัฐตาม พรบ.นี้

ก. ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น

ข. รัฐวิสาหกิจ ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

ค. ส่วนราชการสังกัดศาลยุติธรรมที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาพิพากษาคดี

ง. องค์กรควบคุมการประกอบวิชาชีพ หน่วยงานอิสระของรัฐและหน่วยงานอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง

6) ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐตาม พรบ.นี้

ก. ศาลในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาพิพากษาคดี

ข. ศาลในส่วนที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาพิพากษาคดี

ค. สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน

ง. สํานักงานตํารวจแห่งชาติ