Breaking News

แนวข้อสอบพรบ.ข้อมูลข่าวสารเจาะลึก แนวข้อสอบสำหรับสอบราชการ

แนวข้อสอบพรบ.ข้อมูลข่าวสารเจาะลึก

7) แนวข้อสอบพรบ.ข้อมูลข่าวสารเจาะลึก ข้อใดไม่ใช่ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล

ก. ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคล ที่มีชื่อบุคคลนั้น

ข. ข้อมูลข่าวสารที่มีหมายเลข รหัส หรือสิ่งที่บอกลักษณะอื่นที่ทําให้รู้ตัวผู้นั้นได้

ค. แผ่นบันทึกลักษณะเสียงคนหรือรูปถ่าย และให้หมายความรวมถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของผู้ถึงแก่กรรม

ง. รหัสบัตรเอทีเอ็ม หรือรหัสบัตรเครดิต

แนวข้อสอบพรบ.ข้อมูลข่าวสารเจาะลึก

8) คําว่า คณะกรรมการ หมายความว่า

ก. คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

ข. คณะกรรมการเปิดเผยและวินิจฉัยข้อมูลข่าวสารของราชการ

ค. คณะกรรมการอุทธรณ์ข้อมูลข่าวสารของงานราชการ

ง. ถูกทุกข้อ

แนวข้อสอบพรบ.ข้อมูลข่าวสารเจาะลึก ติวเข้มก่อนสอบพรบ.ข้อมูลข่าวสาร พรบ.ข้อมูลข่าวสาร

9) ข้อใดต่อไปนี้หมายความว่าบุคคลธรรมดาที่เป็นบุคคลต่างด้าว

ก. บุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทย

ข. บุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทยแต่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

ค. บุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทนและไม่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

ง. บุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทยหรือไม่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

10) แนวข้อสอบพรบ.ข้อมูลข่าวสารเจาะลึก กรณีใดที่ไม่ใช่นิติบุคคลที่เป็นบุคคลต่างด้าว

ก. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่มีทุนเกินกึ่งหนึ่งเป็นของคนต่างด้าว ใบหุ้นชนิดออกให้แก่ผู้ถือ ให้ถือว่าใบหุ้นนั้นคนต่างด้าวเป็นผู้ถือ

ข. สมาคมและมูลนิธิที่มีสมาชิกเกินกึ่งหนึ่งเป็นคนต่างด้าว

ค. สมาคมและมูลนิธิที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ของคนต่างด้าว

ง. นิติบุคคลตาม มาตรา 4(1) (2) (3) หรือนิติบุคคลอื่นใดที่มีผู้จัดการหรือกรรมการเกินกึ่งหนึ่งเป็นคนต่างด้าว

แนวข้อสอบพรบ.ข้อมูลข่าวสารเจาะลึก

11) เงื่อนไขใดต่อไปนี้ที่ทําให้ผู้จัดการหรือกรรมการ หรือสมาชิก หรือเจ้าของทุนเป็นคนต่างด้าว

ก. นิติบุคคลตาม มาตรา 4(1)(2)(3(4) เข้าไปเป็นผู้จัดการ หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่น

ข. นิติบุคคลตาม มาตรา 4(1)(2)(3(4) เข้าไปเป็นผู้จัดการ หรือกรรมการ สมาชิกในนิติบุคคลอื่น

ค. นิติบุคคลตาม มาตรา 4(1)(2)(3)(4) เข้าไปเป็นผู้จัดการ หรือกรรมการ สมาชิก หรือมีทุนในนิติบุคคลอื่น

ง. นิติบุคคลตาม มาตรา 4(1)(2)(3(4)  เข้าไปเป็นผู้จัดการ หรือกรรมการ สมาชิก หรือถือหุ้นในนิติบุคคลอื่น