Breaking News

แนวข้อสอบพรบ.ข้อมูลข่าวสารเจาะลึก แนวข้อสอบราชการ แนวข้อฉบับรีบอ่านสอบ

แนวข้อสอบพรบ.ข้อมูลข่าวสารเจาะลึก

แนวข้อสอบพรบ.ข้อมูลข่าวสารเจาะลึก แนวข้อสอบฉบับสรุป เพื่อให้เพื่อนๆ ได้ทดลองทำกัน เพื่อให้เตรียมพร้อมสำหรับงานราชการ

18) ข้อใดต่อไปนี้เป็นข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9

ก. ผลการพิจารณาหรือคําวินิจฉัยโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคําสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัย

ดังกล่าว

ข. นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา 7(4)

ค. แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจําปีของปีที่กําลังดําเนินการ

ง. ถูกทุกข้อ

แนวข้อสอบพรบ.ข้อมูลข่าวสารเจาะลึก

19) แนวข้อสอบพรบ.ข้อมูลข่าวสารเจาะลึก ข้อใดต่อไปนี้เป็นข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9

ก. คู่มือหรือคําสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิ หน้าที่ของประชาชน

ข. สิ่งพิพม์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงตามมาตรา 7 วรรสอง

ค. ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด

ง. ถูกทุกข้อ

แนวข้อสอบพรบ.ข้อมูลข่าวสารเจาะลึก เจาะลึกแนวข้อสอบล่าสุด แนวข้อสอบล่าสุด แนวข้อสอบสรุปเจาะประเด็น

20) สัญญาประเภทใดที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีตามมาตรา 9(6)

ก. สัญญาสัมปทาน

ข. สัญญาที่มีลักษณะผูกขาดตัดตอน

ค. สัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทําบริการสาธารณะ

ง. ถูกทุกข้อ

21) มติคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี ไม่ต้องระบุสิ่งใด

ก. รายงานความเป็นไปได้

ข. รายงานทางวิชาการ

ค. รายงานข้อเท็จจริง

ง. ข้อมูลข่าวสารที่ใช้ประกอบในการพิจารณา

แนวข้อสอบพรบ.ข้อมูลข่าวสารเจาะลึก

22) ข้อมูลข่าวสารที่มีส่วนต้องห้ามมิให้เปิดเผยตามมาตรา 14 หรือ มาตรา 15 ถ้าประชาชนต้องการต้องการเข้าตรวจดูให้ทําอย่างไร

ก. ลบ

ข. ลบหรือตัดทอน

ค. ลบหรือตัดทอน หรือกระทําโดยประการอื่นใดที่ไม่เป็นการเปิดเผย

ง. กระทําโดยประการอื่นใดที่ไม่เป็นการเปิดเผย

23) ใครเป็นผู้วางหลักเกณฑ์เรียกค่าธรรมเนียมในการที่ให้บุคคลไม่ว่าจะมีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องหรือไม่ก็ตามเข้าตรวจดู ขอสําเนา หรือขอ สําเนาที่มีคํารับรองสําเนาถูกต้องของข้อมูลข่าวสาร ตามมาตรา 9 เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น

ก. คณะกรรมการ

ข. หน่วยงานของรัฐโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

ค. หน่วยงานของรัฐโดยความเห็นชอบของนายกรัฐมนตรี ง. หน่วยงานของรัฐโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี