Breaking News

แนวข้อสอบพรบ.ข้อมูลข่าวสาร แนวข้อสอบงานราชการ แนวข้อสอบพรบ.ล่าสุด

แนวข้อสอบพรบ.ข้อมูลข่าวสาร

54) แนวข้อสอบพรบ.ข้อมูลข่าวสาร ผู้มีประโยชน์ได้เสียตามมาตรา 17 อาจอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายในกี่วัน และยื่นคําอุทธรณ์ผ่าน

ก. สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่งนั้น โดยยื่นต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

ข. สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่งนั้น โดยยื่นต่อคณะกรรมการ

ค. สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่งนั้น โดยยื่นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

ง. สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่งนั้น โดยยื่นต่อนายกรัฐมนตรี

แนวข้อสอบพรบ.ข้อมูลข่าวสาร

แนวข้อสอบพรบ.ข้อมูลข่าวสาร เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ข่าวราชการเปิดสอบ เปิดสอบหน่วยงานราชการ

55) ผู้มีอํานาจพิจารณาเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่มีคําสั่งมิให้เปิดเผย ยกเว้นข้อใด

ก. คณะกรรมการ

ข. คณะรัฐมนตรี

ค. ศาล

ง. คณะกรรมการวินิจฉัยและเปิดเผยข้อมูลข่าวสารงานราชการ

56) แนวข้อสอบพรบ.ข้อมูลข่าวสาร ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง

ก. การพิจารณาจะต้องดําเนินกระบวนการโดยมิให้ข้อมูลข่าวสารนั้นเปิดเผยแก่บุคคลอื่นใดโดยไม่จําเป็น

ข. ศาลมีอํานาจในการพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

ค. การพิจารณาในกรณีจําเป็นจะต้องพิจารณาต่อหน้าคู่กรณีหรือคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้น

ง. การพิจารณาสามารถพิจารณาทั้งต่อหน้าและลับหลังคู่กรณีหรือคู่ความฝ่ายใดก็ได้

แนวข้อสอบพรบ.ข้อมูลข่าวสาร  หางานราชการ

57) การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารใดแม้จะเข้าข่ายต้องมีความรับผิดตามกฎหมายใด ให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ต้องรับผิดหากเป็นการ กระทําโดย

ก. ไม่มีเจตนา

ข. สุจริต

ค. ไม่ทุจริต

ง. รู้เท่าไม่ถึงการณ์

58) การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารใดแม้จะเข้าข่ายต้องมีความรับผิดตามกฎหมายใด ให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ต้องรับผิดหากเป็นการ กระทําตามข้อที่ 55) ในกรณีต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด

ก. ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 15 ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ดําเนินการโดยถูกต้องตามมาตรา 16 ข. ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 15 ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐในระดับตามที่กําหนดในกฎกระทรวง มีคําสั่งให้เปิดเผยเป็นการทั่วไป

ค. ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 15 ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐในระดับตามที่กําหนดในกฎกระทรวง มีคําสั่งให้เปิดเผยเฉพาะแก่บุคคลใดเพื่อประโยชน์อันสําคัญยิ่งกว่าที่เกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะ หรือชีวิต ร่างกาย สุขภาพ หรือ ประโยชน์ของบุคคลอื่น

ง. คําสั่งในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 15 ได้กระทําสมควรแก่เหตุ แต่ไม่ได้กําหนดข้อจํากัดหรือเงื่อนไขในการให้ข้อมูลข่าวสารนั้น