Breaking News

แนวข้อสอบพรบ.ข้อมูลข่าวสาร แนวข้อสอบราชการ เตรียมตัวสอบราชการกันเถอะ

แนวข้อสอบพรบ.ข้อมูลข่าวสาร

สวัสดีครับเพื่อนๆ อีกไม่กี่ข้อเราก็จะจบเรื่อง แนวข้อสอบพรบ.ข้อมูลข่าวสาร กันแล้วนะครับ ขอให้เพื่อนๆ ตั้งใจฝึกปฏิบัติที่จะทำข้อสอบ ตัวอย่างข้อสอบนี้ให้มากๆ

86) ใครเป็นประธานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

ก. นายกรัฐมนตรี

ข. รัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย

ค. รัฐมนตรีรักษาการ

ง. นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย

87) ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจากภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งกี่คน

ก. 7

ข. 11

ค. 5

ง. 9

แนวข้อสอบพรบ.ข้อมูลข่าวสาร

แนวข้อสอบพรบ.ข้อมูลข่าวสาร เตรียมพร้อมการสอบราชการ เตรียมสอบงานราชการวันนี้ เตรียมสอบราชการก่อนใครๆ

88) แนวข้อสอบพรบ.ข้อมูลข่าวสาร ใครเป็นคนแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ

ก. คณะรัฐมนตรี

ข. นายกรัฐมนตรี

ค. รัฐมนตรีรักษาการตาม พรบ.นี้

ง. คณะกรรมการ

89) ใครเป็นคนแต่งตั้งเลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ

ก. คณะกรรมการ

ข. นายกรัฐมนตรี

ค. ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

ง. คณะรัฐมนตรี

90) ใครเป็นเลขานุการคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

ก. ข้าราชการสํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ข. ข้าราชการสํานักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ค. ข้าราชการพลเรือนประเภทวิชาการ ระดับ ชํานาญการขึ้นไป

ง. ข้าราชการสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

แนวข้อสอบพรบ.ข้อมูลข่าวสาร สอบราชการ

91) ข้อใดคืออํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร

ก. สอดส่องดูแลและให้คําแนะนําเกี่ยวกับการดําเนินงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติงานตาม พรบ.นี้

ข. ให้คําปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับ พรบ.นี้ ตามที่ได้รับคําขอ ค. เสนอแนะการตราพระราชกฤษฎีกาและการออกกฎกระทรวงหรือระเบียบของคณะรัฐมนตรีตาม พรบ.นี้

ง. ถูกทุกข้อ

92) ข้อใดคืออํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร

ก. จัดทํารายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พรบ. นี้เสนอคณะรัฐมนตรีเป็นครั้งคราวตามความเหมาะสม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ข. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตาม พรบ.นี้ หรือ ดําเนินการเรื่องอื่นตามที่ คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย

ค. พิจาราณข้อร้องเรียนตามมาตรา 13

ง. ถูกทุกข้อ

อย่าลืมติดตามเว็บไซต์รวบรวมข้อมูล แนวข้อสอบราชการ สมัครสอบราชการ งานราชการ ที่พร้อมเป็นเพื่อนเคียงข้างในการสอบราชการ