Breaking News

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534 2

((ฟรีแนวข้อสอบเก่า))พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติม

  1.  หากกรมการปกครอง จะเปลี่ยนชื่อเป็นกรมการความมั่นคงภายใน จะต้องตราเป็นกฎหมายใด

ก.  พระราชบัญญัติ

ข.  พระราชกฤษฎีกา

ค.  พระราชกำหนด

ง.  กฎกระทรวง

จ.  ระเบียบกระทรวง

 

  1.  กรณีที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หมดความจำเป็น หากต้องการที่จะยุบกรมดังกล่าว จะต้องตราเป็นกฎหมายใด

ก.  พระราชบัญญัติๆ

ข.  พระราชกฤษฎีกา

ค.  พระราชกำหนด

ง.  กฎกระทรวง

จ.  ระเบียบกระทรวง

 

  1.  การแบ่งส่วนราชการภายในกรม จะต้องตราเป็นกฎหมายข้อใด

ก.  พระราชบัญญัติ

ข.  พระราชกฤษฎีกา

ค.  พระราชกำหนด

ง.  กฎกระทรวง

จ.  ระเบียบกระทรวง

 

  1.  ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการยุบเลิกกรม

ก.  จัดทำเป็นพระราชกฤษฎีกา

ข.  ให้งบประมาณรายจ่ายที่เหลืออยู่ของกรมนั้นตกเป็นงบกลาง

ค.  ทรัพย์สินอื่นของกรมนั้นให้โอนแก่ส่วนราชการอื่นตามที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกา

ง.  ข้าราชการหรือลูกจ้างซึ่งต้องพ้นจากราชการเพราะเหตุยุบตำแหน่งให้ได้รับเงินชดเชย

จ.  ข้อ ข. และ ค.

 

  1.  หน่วยงานใดมีหน้าที่เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรี ให้แบ่งส่วนราชการภายในของกรมการปกครอง

ก.  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

ข.  กระทรวงมหาดไทย

ค.  สำนักงานพัฒนาระบบราชการ

ง.  สำนักงบประมาณ

จ.  ข้อ ก. และ ข.

 

  1.  บุคคลใดเป็นผู้รับผิดชอบในการกำหนดนโยบายเป้าหมาย และผลสำฤทธิ์ของงานในสำนักนายกรัฐมนตรี

ก.  นายกรัฐมนตรี

ข.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ค.  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ง.  ข้อ ก. และ ข. ถูก

จ.  ข้อ ก. ข. และ ค. ถูก

 

  1.  ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีตาย ขาดคุณสมบัติ ต้องคำพิพากษาให้จำคุก หรือศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าความเป็น รัฐมนตรีของนายกสิ้นสุดลงในระหว่างที่รอคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เข้ามารับหน้าที่นั้น คณะรัฐมนตรีชุดเดิม จะต้องทำอย่างไร

ก.  มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี

ข.  มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี

ค.  มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี

ง.  มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีแล้วแต่กรณี

จ.  มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งปฏิบัติราชการแทนแล้วแต่กรณี

 

  1.  อำนาจนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล กำหนดไว้ในมาตราใดและมีกี่ข้อ

ก.  ม. 8 11 ข้อ

ข.  ม. 11 ข้อ

ค.  ม.10 10 ข้อ

ง.  ม.11 9 ข้อ

จ.  ม.11 11 ข้อ

 

  1.  ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล

ก.  สั่งให้ราชการส่วนกลางรายงานการปฏิบัติราชการ

ข.  สั่งให้ราชการส่วนภูมิภาคชี้แจงแสดงความคิดเห็น

ค.  สั่งให้ราชการส่วนท้องถิ่นรายงานการปฏิบัติราชการ

ง.  สั่งสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของราชการส่วนท้องถิ่น

ง.  ค. และ ง. กล่าวผิด