Breaking News

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ แนวข้อสอบราชการ แนวข้อสอบล่าสุด

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เราได้นำมาให้เพื่อนๆ ได้ลองทำ เพื่อเป็นแนวในการทำข้อสอบกันแล้ว อย่างไรแล้วลองไปทำดูกันได้เลยครับ

13) ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ สํานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของงานราชการ ตามมาตรา 6

ก. จัดตั้งขึ้นในสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

ข. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการและธุรการให้แก่คณะกรรมการและคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

ค. ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐและให้คําปรึกษาแก่เอกชนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้

ง. ถูกทุกข้อ

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

หมวด 1 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

14) ข้อมูลข่าวสารใดที่หน่วยงานของรัฐไม่จําเป็นต้องส่งลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา 7

ก. โครงสร้างและการจัดการองค์กรในการดําเนินงาน รวมถึง สรุปอํานาจหน้าที่ที่สําคัญและวิธีการดําเนินงาน

ข. สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคําแนะนําในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ

ค. กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คําสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือการตีความ ทั้งนี้เฉพาะจัดให้มีสภาพเป็นกฏ เพื่อให้มีผลเป็นการเจาะจงต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง

ง. กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คําสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือการตีความ ทั้งนี้เฉพาะจัดให้มีสภาพ

เป็นกฎ เพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ข้อสอบราชการแบบเจาะลึก แนวข้อสอบราชการ

15) แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางกราชการ ข้อใดคือวัตถุประสงค์ของข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐรวบรวมและจัดให้มีไว้เผยแพร่ ณ ที่ทําการหน่วยงานของรัฐแห่งนั้น

ก. ขาย

ข. จําหน่าย

ค. ขาย จําหน่าย

ง. ขาย จําหน่ายจ่ายแจก

16) ข้อมูลข่าวสารที่ต้องลงพิมพ์ตามมาตรา 7(4) ถ้ายังมิได้ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา จะมีผลอย่างไร

ก. จะนํามาบังคับในทางที่เป็นโทษแก่ผู้ใดมิได้

ข. จะนํามาบังคับใบทางที่เป็นคุณแก่ผู้ใดมิได้

ค. จะนํามาบังคับในทางที่เป็นโทษแก่ผู้ใดมิได้ เว้นแต่ผู้นั้นจะได้รู้ถึงข้อมูลข่าวสารนั้นตามความจริงมาก่อนเป็นเวลาพอสมควร

ง. จะนํามาบังคับในทางที่เป็นคุณแก่ผู้ใดมิได้ เว้นแต่ผู้นั้นจะได้รู้ถึงข้อมูลข่าวสารนั้นตามความจริงมาก่อนเป็นเวลา

พอสมควร

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

17) ภายใต้บังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ใครกําหนด

ก. หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

ข. นายกรัฐมนตรี

ค. ผู้อํานวยการ

. คณะกรรมการ