Breaking News

แนวข้อสอบราชการ แนวข้อสอบ หางานราชการ งานราชการวันนี้ งานราชการ

แนวข้อสอบราชการ

30) แนวข้อสอบราชการ ข้อมูลข่าวสารตาม มาตรา 11 วรรคหนึ่งต้องไม่มีมีลักษณะอย่างไร

ก. ต้องเป็นข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่แล้วและในสภาพพร้อมที่จะให้ได้

ข. ต้องเป็นข้อมูลที่ไม่ต้องไปจัดทํา วิเคราะห์ จําแนก รวบรวม หรือจัดให้มีขึ้นใหม่

ค. ต้องเป็นข้อมูลข่าวสารที่เป็นการแสวงหาผลประโยชน์ทางการค้า และเป็นเรื่องจําเป็นเพื่อปกป้องสิทธิเสรีภาพสําหรับผู้นั้น

ง. ข้อมูลข่าวสารที่จะเป็นประโยชน์แก่สาธารณะ

31) ใครเป็นผู้กําหนดการแปรสภาพข้อมูลข่าวสารเป็นเอกสารจากข้อมูลข่าวสารที่บันทึกไว้ในระยการบันทึกภาพหรือเสียง ระบบ คอมพิวเตอร์ หรือระบบอื่นใด

ก. หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

ข. คณะกรรมการ

ค. นายกรัฐมนตรี

ง. ไม่มีข้อใดถูก

แนวข้อสอบราชการ

แนวข้อสอบราชการ ข้อสอบพรบ.ข้อมูลข่าวสาร แนวข้อสอบพรบ.ล่าสุด แนวข้อสอบราชการ

32) แนวข้อสอบราชการ ข้อมูลข่าวสารที่มีลักษณะอย่างไรที่หน่วยงานของรัฐสามารถจัดหาให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้

ก. ข้อมูลข่าวสารที่มิใช่การแสดงหาประโยชน์ทางการค้า

ข. ข้อมูลข่าวสารที่เป็นเรื่องที่จําเป็นเพื่อปกป้องสิทธิเสรีภาพสําหรับผู้นั้น

ค. ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่สาธารณะ

ง. ถูกทุกข้อ

33) ใครเป็นผู้จัดหาข้อมูลข่าวสารในกรณีที่เห็นว่าข้อมูลข่าวสารนั้นมิใช่การแสดงหาผลประโยชน์ทางการค้า และเป็นเรื่องที่จําเป็นเพื่อ ปกป้องสิทธิเสรีภาพของบุคคลหรือเป็นเรื่องที่จะเป็นประโยชน์แก่สาธารณะ

ก. หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

ข. หน่วยงานของรัฐ

ค. คณะกรรมการ

ง. นายกรัฐมนตรี

แนวข้อสอบราชการ งานราชการวันนี้

34) ข้อยกเว้นตามมาตรา 11 ที่ให้อํานาจให้หน่วยงานของรัฐเว้นหรืองดจากการจัดหาข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ขอ

ก. ผู้ขอขอจํานวนมาก

ข. ผู้ขอขอบ่อยครั้งโดยไม่มีเหตุอันสมควร

ค. ข้อ ก. ถูก

ง. ข้อ ก. และ ข. ถูก

35) กรณีใดไม่เป็นการห้ามหน่วยงานของรัฐที่จะจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของงานราชการขึ้นใหม่ให้แก่ผู้ร้องขอ

ก. ผู้ขอขอจํานวนมาก

ข. ผู้ขอขอบ่อยครั้งโดยไม่มีเหตุอันสมควร

ค. ผู้ขอขอเป็นปกติที่สอดคล้องด้วยอํานาจหน้าที่ตามปกติของหน่วยงานของรัฐ

ง. ผู้ขอขอเป็นปกติที่สอดคล้องด้วยมติตามปกติของหน่วยงานของรัฐ