Breaking News

แนวข้อสอบราชการ แนวข้อสอบ หางานราชการ งานราชการวันนี้ งานราชการ

แนวข้อสอบราชการ

แนวข้อสอบราชการ เป็นแนวข้อสอบพรบ.ข้อมูลข่าวสารที่เราคัดสรรมาให้คุณได้ลองทำแบบฝึกหัด เสมือนว่าทำข้อสอบในห้องสอบจริง เพราะทุกข้อที่ตั้งโจทย์มานั้น ก็ตั้งมาจากตัวบทกฎหมาย ให้เพื่อน ๆ ได้ลองทำกัน ซึ่งยังมีเนื้อหาอีกมากที่สามารถทำตามได้

แนวข้อสอบราชการ

36) ในกรณีมีผู้ยื่นคําขอข้อมูลข่าวสารของงานราชการตามมาตรา 11 ข้อมูลข่าวสารนั้นจะต้องเป็นข้อมูลข่าวสารประเภทใดที่ให้หน่วยงาน ของรัฐที่รับคําขอให้คําแนะนําเพื่อไปยื่นคําขอต่อหน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารนั้นโดยไม่ชักช้า

ก. ข้อมูลข่าวสารอยู่ในความควบคุมดูแลของหน่วยงานส่วนกลาง

ข. ข้อมูลข่าวสารอยู่ในความควบคุมดูแลของหน่วยงานส่วนสาขา

ค. ข้อมูลข่าวสารอยู่ในความควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐแห่งอื่น

ง. ถูกทุกข้อ

ว่าง่ายๆ สำหรับข้อนี้ก็คือ ไม่ว่าข้อมูลจะอยู่ส่วนในความครอบครองดูแลของใคร เราก็สามารถไปขอเพื่อนำข้อมูลออกมาได้ครับ ไม่ต้องไปที่ไหนครับ แต่โจทย์ที่สร้างขึ้นมานี้ก็เพื่อให้เพื่อนๆ ได้ลองนึกว่ามันสามารถขอได้ทุกที่ครับ

แนวข้อสอบราชการ โหลดแนวข้อสอบราชการ หาแนวข้อสอบราชการ แนวข้อสอบราชการวันนี้

37) แนวข้อสอบราชการ ถ้าหน่วยงานของรัฐผู้รับคําขอเห็นว่าข้อมูลข่าวสารที่มีคําขอเป็นข้อมูลข่าวสารที่จัดทําโดยหน่วยงานของรัฐแห่งอื่น และได้ระบุห้าม การเปิดเผยไว้ตามระเบียบที่กําหนดตามมาตรา 16 ให้ดําเนินการอย่างไร

แนวข้อสอบราชการ หางานราชการวันนี้

ก. ส่งคําขอให้หน่วยงานของรัฐผู้จัดทําข้อมูลข่าวสารนั้นพิจารณาเพื่อมีคําสั่งต่อไป

ข. ส่งคําขอให้คณะกรรมการเพื่อมีคําสั่งต่อไป

ค. ส่งคําขอให้นายกรัฐมนตรีเพื่อมีคําสั่งต่อไป

ง. ส่งคําขอให้คณะรัฐมนตรีเพื่อมีคําสั่งต่อไป

ว่าง่ายๆ ก็คือการอุทธรณ์แหละครับ หากข้อมูลนั้นไม่ให้เปิดเผย แต่เราต้องการทราบ ก็ทำเรื่องคล้ายๆ กับอุทธรณ์ไปครับ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่เราต้องการ