Breaking News

แนวข้อสอบราชการ แนวข้อสอบราชการฉบับอ่านสอบ แนวข้อสอบงานราชการ

แนวข้อสอบราชการ

50) แนวข้อสอบราชการ ผู้ที่ได้รับผลกระทบในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารมีสิทธิเสนอคําคัดค้านต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐภายในระยะเวลาเท่าใด

ก. ไม่เกินสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ข. ไม่น้อยกว่าสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ค. ภายในระยะเวลาที่กําหนด แต่ต้องให้เวลาอันสมควรแก่ผู้นั้นเสนอคําคัดค้านได้

ง. ไม่มีข้อใดถูก

ในข้อ 49 และ 50 นั้นหากพิจารณาดีๆ ก็จะมีความเกี่ยวเนื่องกันอยู่ในตัว ถ้าเพื่อนๆ สามารถจับทางและจำข้อ 49 ได้ ข้อ 50 เพื่อนๆ  ก็จะทำได้เช่นกัน

แนวข้อสอบราชการ

แนวข้อสอบราชการ แนวข้อสอบล่าสุด แนวข้อสอบฉบับอ่านสอบ แนวข้อสอบสำหรับผู้สอบราชการ

51) แนวข้อสอบราชการ การคัดค้านการเผดเผยข้อมูลข่าวสาร ผู้มีสิทธิคัดค้านต้องดําเนินการอย่างไร

ก. ทําเป็นหนังสือถึงเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบ

ข. ทําเป็นหนังสือถึงหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

ค. ทําเป็นหนังสือถึงคณะกรรมการ

ง. ทําเป็นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี

ในข้อนี้ต้องขออธิบายว่า หากหน่วยงานของรัฐได้แจ้งมาแล้วนั้น เราในฐานะผู้ได้รับผลกระทบจากการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้น ก็ต้องรีบทำหนังสือแจ้งกลับไปในทันทีไม่เช่นนั้นแล้วข้อมูลของเราก็อาจจะรั่วไหล และให้แจ้งเหตุที่ไม่ให้นำข้อมูลเราไปเปิดเผยด้วยก็จะดีมากเลยครับ เพื่อปกป้องสิทธิของตัวเอง

52) ในกรณีที่มีการคัดค้าน ใครมีหน้าที่พิจาณาคําคัดค้านและแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้คัดค้านทราบและโดยกําหนดกี่วัน

ก. หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ภายใน 7 วัน

ข. เจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยไม่ชักช้า

ค. คณะกรรมการ ภายใน 15 วัน

ง. หน่วยงานรัฐโดยไม่ชักช้า

แนวข้อสอบราชการ งานราชการวันนี้
Alerts

53) กรณีใดเมื่อมีคําสั่งไม่รับฟังคําคัดค้าน จะไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นได้

ก. จนกว่าจะล่วงพ้นกําหนดเวลาอุทธรณ์ตามมาตรา 18

ข. จนกว่าคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้มีคําวินิจฉัยให้เปิดเผย

ค. ข้อ ก. ถูก ข้อ ข. ถูก

ง. ข้อ ก. ผิด ข้อ ข. ถูก

อย่าลืมติดตาม เว็บไซต์หางานราชการ แนวข้อสอบราชการ ของเราได้ตลอดเวลา