Breaking News

แนวข้อสอบราชการ แนวข้อสอบวันนี้ แนวข้อสอบสำหรับสำหรับเตรียมสอบราชการ

ทำยังไงให้สอบก.พ.ติด

76) แนวข้อสอบราชการ เมื่อมีการดําเนินการขอข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา 25 อย่างถูกต้องแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสาร นั้นจะต้องให้ข้อมูลข่าวสารนั้นแก่ใคร เพื่อสามารถได้ตรวจดูหรือได้รับสําเนา

ก. บุคคลนั้น

ข. ผู้กระทําการแทนบุคคลนั้น

ค. บุคคลนั้นและผู้กระทําการแทนบุคคลนั้น

ง. บุคคลนั้นหรือผู้กระทําการแทนบุคคลนั้น

แนวข้อสอบราชการ

77) แนวข้อสอบราชการ ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

ก. การเปิดเผยรายงานทางการแพทย์เกี่ยวกับบุคคลใด ถ้ากรณีมีเหตุอันควรเจ้าหน้าที่รัฐจะเปิดเผยต่อแพทย์ที่บุคคลนั้นมอบหมายให้เท่านั้น

ข. ถ้าบุคคลใดเห็นว่าข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ที่เกี่ยวกับตนส่วนใดไม่ถูกต้องตามที่เป็นจริง ให้มีสิทธิยื่นคําขอเป็นหนังสือให้หน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบในส่วนนั้นได้ ซึ่งหน่วยงานของรัฐจะต้อง พิจารณาคําขอดังกล่าว และแจ้งให้บุคคลนั้นทราบโดยไม่ชักช้า    

ค. การยื่นอุทธรณ์คําแก้ไขเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ให้อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยและ เปิดเผยข้อมูลข่าวสารงานราชการ โดยยื่นคําอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ และให้เจ้าของข้อมูลมีสิทธิร้องขอให้หน่วยงานของรัฐหมายเหตุคําขอของตนแนบกับข้อมูลข่าวสารในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ง. ถูกทุกข้อ

แนวข้อสอบราชการ เปิดแนวข้อสอบราชการ แนวข้อสอบสำหรับสอบราชการ ข้อสอบสำหรับผู้สอบราชการ

แนวข้อสอบราชการ 78) การยื่นอุทธรณ์เพื่อให้หน่วยงานของรัฐแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารให้ตรงตามคําขอ จะต้องกระทําภายในกี่วัน

แนวข้อสอบราชการ สอบราชการ

ก. สามสิบวันนับแต่วันได้รับแจ้งคําสั่งไม่ยินยอมแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสาร

ข. สามสิบวันนับแต่วันได้รับแจ้งคําสั่ง

ค. สามสิบวันนับแต่วันได้รับแจ้งคําสั่งจากหน่วยงานของรัฐ

ง. สามสิบวันนับแต่วันได้รับแจ้งคําสั่งไม่ยินยอมแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลข่าวสาร

79) บุคคลที่กําหนดในกฎหมายใดมีสิทธิดําเนินการตามมาตรา 23 24 และ 25

ก. พระราชบัญญัติ

ข. พระราชกฤษฎีกา

ค. กฎกระทรวง

ง. ระเบียบคณะรัฐมนตรี

80) จากข้อ 77) บุคคลดังกล่าวสามารถดําเนินการแทนบุคคลต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด

ก. ผู้เยาว์

ข. คนไร้ความสามารถ และคนเสมือนไร้ความสามารถ

ค. ผู้แทนโดยชอบธรรม

ง. เจ้าของข้อมูลผู้ถึงแก่กรรม