Breaking News

แนวข้อสอบล่าสุด แนวข้อสอบวันนี้ แนวข้อสอบราชการ

แนวข้อสอบล่าสุด

แนวข้อสอบล่าสุด ข้อสอบ ในกรณีที่ ก.พ.ร. เห็นว่าองค์การมหาชนหรือรัฐวิสาหกิจใดไม่จัดให้มีหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีให้แจ้งองค์กรใด

ก.คณะรัฐมนตรี

ข.รัฐมนตรีซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแล

ค.รัฐสภา

ง.สภาผู้แทนราษฎร

แนวข้อสอบล่าสุด

เฉลย ข้อ ข. (ระวัง ส่วนใหญ่ใน พ.ร.ฎ.นี้ เป็นอำนาจของคณะรัฐมนตรี แต่ มาตรานี้ เป็นอานาจ “รัฐมนตรี” คนเดียว)

สำหรับการปฏิบัติงานราชการ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน ถ้าจะต้องให้อิงกับคณะรัฐมนตรีทั้งหมดเป็นผู้ดูแล ตัดสิน ก็อาจจะต้องใช้เวลาค่อนข้างมากในการตัดสินใจในบางเรื่อง ฉะนั้นแล้ว ในมาตรานี้ก็ให้อำนาจกับรัฐมนตรีเจ้าสังกัดในการดูแลและบริหารจัดการเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงาน

แนวข้อสอบล่าสุด แนวข้อสอบสำหรับคนสอบราชการ คัดข้อสอบมาให้คุณได้ลองทำและนำไปสอบราชการกันได้แล้ววันนี้

ข้อสอบ ผู้ใดเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

ก. ทักษิณ ชินวัตร

ข.อภิสิทธิ์ เวชชำชีวะ

ค.อำนันท์ ปันยำรชุน

ง.ชวน หลีกภัย

สำหรับการอ่านหนังสือสอบราชการ นั้น บทสุดท้าย ผู้รักษาการตามระเบียบนี้ กฎหมายนี้ ต้องจำไว้ด้วยนะครับ เพราะบางครั้งก็อาจจะอยู่ในข้อสอบก็เป็นได้ เพราะเราไม่สามารถรู้ได้ว่าสนามสอบไหนจะนำมาออกหรือไม่ เพื่อป้องกันความเสี่ยงเราจึงต้องเตรียมตัว อ่านไว้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ครับ ไม่เช่นนั้นแล้วเราอาจพลาดโอกาสในการเก็บคะแนน

แนวข้อสอบล่าสุด

แนวข้อสอบล่าสุด สำหรับเรื่องของการบริหารบ้านเมืองที่ดีนั้นก็ได้จบลงแล้ว ที่ค่อนข้างครบทุกประเด็นออกสอบ และในระเบียบต่อๆ ไปเราก็จะนำเทคนิคการจำ วิธีการจำมาให้เพื่อนๆ ได้ลองทำกันอีกครับ  ยังมีกฎหมายอีกหลายตัวที่เราต้องทำให้ได้ และจำให้ได้ มากที่สุดเท่าที่จะมากได้