Breaking News

แนวข้อสอบสำหรับเตรียมตัวสอบราชการ สอบราชการ งานราชการ เปิดสอบราชการ

แนวข้อสอบสำหรับเตรียมตัวสอบราชการ

81) แนวข้อสอบสำหรับเตรียมตัวสอบราชการ ข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะเก็บรักษาหรือมีอายุครบกําหนดตามมาตรา 26 วรรคสอง นับแต่วันที่เสร็จสิ้นการจัด ให้มีข้อมูลข่าวสารนั้นให้หน่วยงานของรัฐส่งมอบให้หน่วยงานใด

ก. หอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร

ข. หน่วยงานของรัฐอื่นตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา

ค. กระทรวงวัฒนธรรม

ง. ข้อ ก. และ ข. ถูก

แนวข้อสอบสำหรับเตรียมตัวสอบราชการ

แนวข้อสอบสำหรับเตรียมตัวสอบราชการ เปิดสอบราชการ แนวข้อสอบราชการ เปิดสอบราชการสำหรับข้าราชการ

82) ข้อใดต่อไปนี้ผิด

ก. ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ กําหนดเวลาต้องส่งเมื่อครบเจ็ดสิบหน้าปี

ข. ข้อมูลข่าวสารที่รัฐอาจมีคําสั่งมิให้เปิดเผย กําหนดเวลาต้องส่งเมื่อครบยี่สิบปี

ค. ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 15 กําหนดเวลาต้องส่งเมื่อครบยี่สิบปี

ง. ข้อมูลข่าวสารที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหาษัตริย์ กําหนดเวลาเปิดเผยเมื่อครบเจ็บสิบห้าปี

83) แนวข้อสอบสำหรับเตรียมตัวสอบราชการ ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

ก. หน่วยงานของรัฐยังจําเป็นต้องเก็บข้อมูลข่าวสารของราชการไว้เองเพื่อประโยชน์ในการใช้สอย โดยต้องจัดเก็บและ

จัดให้ประชาชนได้ศึกษาค้นคว้าตามที่ตกลงกับหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร

ข. คําสั่งการขยายเวลาเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสามารถกระทําได้ แต่จะกําหนดเกินคราวละห้าปีไม่ได้ และต้องเป็นคําสั่งขยายเวลากํากับเฉพาะราย

ค. การตรวจสอบหรือทบทวนมิให้ขยายระยะเวลาเปิดเผยจนเกินความจําเป็นให้เป็นไปตามกฎกระทรวง

ง. ถูกทุกข้อ

แนวข้อสอบสำหรับเตรียมตัวสอบราชการ เตรียมตัวสอบราชการ

84) แนวข้อสอบสำหรับเตรียมตัวสอบราชการ บทบัญญัติตามมาตรา 26 ไม่ให้ใช้บังคับในกรณีใด

ก. คณะรัฐมนตรีออกระเบียบกําหนดให้หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องทําลายหรืออาจทําลาย

โดยไม่ต้องเก็บรักษา

ข. คณะกรรมการออกระเบียบให้หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องทําลาย

ค. นายกรัฐมนตรีออกระเบียบกําหนดให้หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องอําลายหรืออาจทําลาย

โดยไม่ต้องเก็บรักษา

ง. กรณีอื่นตามที่กําหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกา

หมวด 5 คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของงานราชการ

85) คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการมีทั้งสิ้นกี่คน

ก. 9

ข. 13

ค. 23

ง. 25