Breaking News

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบ “บริหารราชการแผ่นดิน” 2534 6

แนวข้อสอบราชการ

เจาะลึกแนวข้อสอบ พรบ.”บริหารราชการแผ่นดิน” 2534

แนวข้อสอบราชการ

49.  ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ บริหารราชการแผ่นดิน การมอบอำนาจในการปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ข้อใดถูก (ยกเลิกแล้ว)

ก.  นายกรัฐมนตรีมอบอำนาจให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ข.  นายกรัฐมนตรีมอบอำนาจให้ปลัดกระทรวง

ค.  นายกรัฐมนตรีมอบอำนาจให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ง.  ข้อ ก. และ ค. ถูก

จ.  ถูกทุกข้อ

50.  ตามกฎหมายระเบียบ บริหารราชการแผ่นดิน การมอบอำนาจในการปฏิบัติราชการแทนข้อใดไม่ถูกต้อง (ความเดิม) 

ก.  ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบอำนาจให้ส่วนราชการประจำอำเภอ 

ข.  ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนราชการประจำกิ่งอำเภอ 

ค.  หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมอบอำนาจให้นายอำเภอ 

ง.  ข้อ ข. และ ค. ไม่ถูกต้อง 

จ.  ข้อ ก, ข และ ค. ไม่ถูกต้อง 

51.  ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ (ยกเลิกแล้ว)

ก.  นายกรัฐมนตรี                                                       

ข.  รัฐมนตรีที่มิใช่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ค.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี                                   

ง.  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

จ.  ก และ ค

52.  ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับกสนมอบอำนาจ(ยกเลิกแล้ว)

ก.  หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดมอบอำนาจให้นายอำเภอ

ข.  นายอำเภออาจมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ

ค.  หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนราชการประจำกิ่งอำเภอ

ง.  ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนราชการประจำกิ่งอำเภอ

จ.  ข้อ ก. และ ง.

แนวข้อสอบราชการ แบบเจาะลึก เหมือนสนามจริง

แนวข้อสอบราชการ

53.  ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด

ก.  การมอบอำนาจต้องทำเป็นหนังสือ

ข.  ถ้าอำนาจที่ได้รับมอบมาจากผู้อื่นผู้ว่าราชการจังหวัดจะมอบอำนาจต่อมิได้เว้นแต่มอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด

ค.  ผู้ว่าราชการจังหวัดเมื่อรับมอบอำนาจมาแล้วจะมอบอำนาจให้แก่หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้รับมอบอำนาจชั้นต้นก่อน

ง.  ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอได้

จ.  ไม่มีข้อผิด

54.  เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนแล้ว หากผู้ว่าราชการจังหวัดมอบอำนาจดังกล่าวให้ปลัดจังหวัดปฏิบัติราชการแทน จะต้องทำอย่างไร

ก.  สามารถมอบอำนาจได้ทันที

ข.  มอบอำนาจแล้วรายงานให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทราบ

ค.  ไม่สามารถมอบได้เพราะเป็นอำนาจเฉพาะตัว

ง.  ขอความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก่อน เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วจึงสามารถทำการมอบอำนาจได้

จ.  ผิดทุกข้อ

55.  ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการมอบอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบ บริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550

ก.  ผู้มีอำนาจมอบอำนาจให้ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นได้เฉพาะในส่วนราชการเดียวกันเว้นแต่มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด

ข.  กำหนดหลักเกณฑ์มอบอำนาจไว้ในพระราชกฤษฎีกา

ค.  อำนาจในการออกใบอนุญาตที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นการเฉพาะอาจมอบอำนาจให้เฉพาะราชการซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ว่าราชการจังหวัดเท่านั้น

ง.  วางหลักการสนับสนุนให้มีการมอบอำนาจกว้างขวางขึ้นเพื่อเน้นการบริการประชาชนให้มีความสะดวกและรวดเร็ว

จ.  ผู้มอบอำนาจพิจารณาถึงการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ การกระจายความรับผิดชอบตามสภาพตำแหน่ง

ติดตามประกาศรับสมัครงาน เว็บสมัครข่าวงานราชการ