Breaking News

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน สอดคล้องกับ
มาตรา ๑๑ ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถสร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดสัมฤทธิ์ตามพระราชกฤษฎีกานี้ และ กฎหมายสอบราชการ

มาตรา ๑๒ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อกำหนดมาตรการกำกับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทำความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรหรือโดยวิธีการอื่นใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบให้การปฏิบัติราชการ

มาตรา ๑๓ ให้คณะรัฐมนตรีจัดให้มีแผนบริหารราชการแผ่นดินตลอดระยะเวลาการบริหารราชการของคณะรัฐมนตรี

เมื่อคณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้ว ให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงบประมาณร่วมกันจัดทำแผนบริหารราชการแผ่นดินเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภา

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ส่วนราชการต้องทำแผนปฏิบัติราชการ

เมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในแผนการบริหารราชการแผ่นดินตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้มีผลผูกผันคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี และส่วนราชการ ที่จะต้องดำเนินการจัดทำภารกิจให้เป็นไปตามแผนการบริหารราชการแผ่นดินนั้น

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน แนวข้อสอบที่คัดมาเน้นๆ ให้จำและนำไปสอบได้ชัวร์

ข้อสอบ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ บัญญัติให้คณะรัฐมนตรีต้องจัดให้มีแผนเรียกว่า “แผนใด”

ก.แผนปฏิบัติราชการ

ข.แผนปฏิบัติราชการแผ่นดิน

ค.แผนการบริหารราชการแผ่นดิน

ง.แผนปฏิรูปราชการแผ่นดิน

ตอบ ข้อ ค.

ข้อสอบ เมื่อคณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้ว ให้ส่วนราชการใดบ้างร่วมกันจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดิน

ก.สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ข.สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ค.และสำนักงบประมาณร่วมกันจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดิน

ง.ถูกทุกข้อ

เฉลย ข้อ ง.

เทคนิคการจำ : คณะรัฐมนตรี จัดให้มีแผนการบริหารราชการแผ่นดินคำว่า “จัดให้มี” คือ อาจจะสั่งการให้มี ไม่จำเป็นต้องไปทำเอง

ส่วนหน่วยงานที่จัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดินคือ ให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงบประมาณร่วมกันจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดิน

ข้อสอบ หน่วยงานที่ร่วมกันจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดินจะต้องทำแผนบริหารราชการแผ่นดินเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในกี่วันนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภา

ก. 45 วัน ค. 90 วัน

ข. 60 วัน ง. 120 วัน

เฉลย ข้อ ค.