Breaking News

แผนปฏิบัติราชการ การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ

แผนปฏิบัติราชการ

หมวด ๓ การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
มาตรา ๙ การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐให้ส่วนราชการปฏิบัติดังต่อไปนี้
(๑) ก่อนจะดำเนินการตามภารกิจใดส่วนราชการต้องจัดทำ แผนปฏิบัติราชการ ไว้เป็นการล่วงหน้า
(๒) การกำหนด แผนปฏิบัติราชการ ของส่วนราชการตาม (๑) ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอนระยะเวลาและงบประมาณที่จะต้องใช้ในการดำเนินการของแต่ละขั้นตอนเป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และ ตัวชี้วัดความสำเร็จ ของภารกิจ

แผนปฏิบัติราชการ

(๓) ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนร่วมราชการกำหนดขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่ก.พ.ร.กำหนด
(๔) ในกรณีที่การปฏิบัติภารกิจ หรือการปฏิบัติตาม แผนปฏิบัติราชการ เกิดผลกระทบต่อประชาชน ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการที่จะต้องดำเนินการแก้ไขหรือบรรเทาผลกระทบนั้นหรือเปลี่ยนแผนปฏิบัติราชการให้เหมาะสม

แผนปฏิบัติราชการ แนวข้อสอบจำให้แม่น ออกสอบบ่อยที่สุด

ข้อสอบ แผนปฏิบัติราชการ ของส่วนราชการจะต้องมีรายละเอียดใดบ้าง

ก.ขั้นตอนระยะเวลาและงบประมาณที่จะต้องใช้ในการดำเนินการของแต่ละขั้นตอน

ข.เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ

ค.ตัวชี้วัดความสำเร็จของภารกิจ

ง.ถูกทุกข้อ

เฉลย ข้อ ง.

แผนปฏิบัติราชการ KPI

ข้อสอบ ข้อใดคือตัวชี้วัดความสำเร็จของภารกิจ

ก. KFC

ข. KPI

ค. POSDCORB

ง. POPDC

เฉลย ข้อ ข.

(KPI ย่อมาจาก Key Performance Indicator แปลเป็นไทยได้ว่า “ตัวชี้วัดความสำเร็จ” ซึ่งนิยมใช้มากในระบบราชการไทย และจะออกข้อสอบบ่อยมากๆ เช่น KPI โครงการนี้ ได้แก่ ประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการ 20 คน ถ้าผลการดำเนินงาน พบว่า ประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการ 22 คน ก็ถือว่าผ่าน KPI )

มาตรา ๑๐ ในกรณีที่ภารกิจใดมีความเกี่ยวข้องกับหลายส่วนราชการหรือเป็นภารกิจที่ใกล้เคียงหรือต่อเนื่องกัน ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนั้นกำหนดแนวทางการปฏิบัติราชการเพื่อให้เกิด การบริหารราชการ แบบบูรณการร่วมกัน โดยมุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ

ให้ส่วนราชการมีหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้าคณะผู้แทนในต่างประเทศ เพื่อให้การบริหารราชการแบบบูรณาการในจังหวัดหรือในต่างประเทศ แล้วแต่กรณี สามารถใช้อำนาจตามกฎหมายได้ครบถ้วนตามความจำเป็นและบริหารราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข่าวเปิดสอบราชการ กฎหมายใช้สอบ ก.พ. สรุปกฎหมายฉบับติวสอบ