Breaking News

โหลดแนวข้อสอบพรบ.ข่าวสาร แนวข้อสอบแบบเจาะลึก ที่หาทีไหนไม่ได้

โหลดแนวข้อสอบพรบ.ข่าวสาร

หากต้องการ โหลดแนวข้อสอบพรบ.ข่าวสาร ไม่ต้องไปหาที่ไหนแล้ว เพราะเว็บนี้คือแหล่งรวบรวมข้อมูลข่าวสารการสอบราชการไว้ที่นี่หมดแล้วแบบไม่หวง อยากได้อะไรก็เอาไปได้หมดเลย

124) ข้อใดต่อไปนี้เป็นขั้นตอนการยื่นคําขอข้อมูลข่าวสารของราชการโดยสังเขป

ก. รับคําขอ ยื่นคําขอ แนะนํา พิจารณา เปิดเผย

ข. ยื่นคําขอ รับคําขอ แนะนํา พิจารณา เปิดเผย

ค. แนะนํา ยื่นคําขอ รับคําขอ พิจารณา เปิดเผย

ง. รับคําขอ ยื่นคําขอ พิจารณา แนะนํา เปิดเผย

125)ข้อใดต่อไปนี้เป็นขั้นตอนการร้องเรียนต่อคณะกรรมการโดยสังเขป

ก. ร้องเรียน ดําเนินการ พิจารณา ขยายเวลา แจ้งผลการพิจารณา

ข. ร้องเรียน พิจารณา ดําเนินการ แจ้งผลการพิจารณา ขยายเวลา

ค. ร้องเรียน พิจารณา ขยายเวลา แจ้งผลการพิจารณา ดําเนินการ

ง. ร้องเรียน ดําเนินการ พิจารณา แจ้งผลการพิจารณา ดําเนินการ

 โหลดแนวข้อสอบพรบ.ข่าวสาร

โหลดแนวข้อสอบพรบ.ข่าวสาร คลังข้อสอบราชการ แนวข้อสอบราชการล่าสุด แนวข้อสอบแบบเจาะลึกที่ไม่ควรพลาด

126) โหลดแนวข้อสอบพรบ.ข่าวสารข้อใดต่อไปนี้เป็นขั้นตอนการคัดค้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารโดยสังเขป

ก. แจ้งให้เสนอคําคัดค้าน ดําเนินการคัดค้าน พิจารณาคําคัดค้าน แจ้งผลการพิจารณาคําคัดค้าน ดําเนินการตามคําวินิจฉัย

ข. แจ้งให้เสนอคําคัดค้าน ดําเนินการคัดค้าน ดําเนินการตามคําวินิจฉัย พิจารณาคําคัดค้าน แจ้งผลการพิจารณาคําคัดค้าน

ค. แจ้งให้เสนอคําคัดค้าน พิจารณาคําคัดค้าน ดําเนินการคัดค้าน แจ้งผลการพิจารณาคําคัดค้าน ดําเนินการตามคําวินิจฉัย

ง. แจ้งให้เสนอคําคัดค้าน ดําเนินการคัดค้าน พิจารณาคําคัดค้าน ดําเนินการตามคําวินิจฉัย แจ้งผลการพิจารณาคําคัดค้าน

127)ข้อใดต่อไปนี้เป็นขั้นตอนการยื่นคําขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารโดยสังเขป

ก. ตรวจสอบความถูกต้อง ยื่นคําขอ พิจารณาคําขอ แจ้งกลับ อุทธรณ์

ข. ตรวจสอบความถูกต้อง ยื่นคําขอ พิจารณาคําขอ อุทธรณ์ แจ้งกลับ

ค. ตรวจสอบความถูกต้อง อุทธรณ์ ยื่นคําขอ พิจารณาคําขอ แจ้งกลับ

ง. แจ้งกลับ ตรวจสอบความถูกต้อง ยื่นคําขอ พิจารณาคําขอ อุทธรณ์

 โหลดแนวข้อสอบพรบ.ข่าวสาร แนวข้อสอบ

128) โหลดแนวข้อสอบพรบ.ข่าวสารหน่วยงานของรัฐพิจารณาคําขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสาร และแจ้งให้บุคคลนั้นทราบภายในระยะเวลาเท่าใด

ก. 7 วัน

ข. 15 วัน

ค. 30 วัน

ง. โดยไม่ชักช้า

129)ไม่ว่ากรณีใดให้เจ้าของข้อมูลมีสิทธิเรียกร้องให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการอย่างไรกับข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องในกรณีที่หน่วยงาน ของรัฐไม่ยินยอมแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลข่าวสาร

ก. หมายเหตุคําขอ

ข. บันทึกคําขอ

ค. พิจารณาคําขอ

ง. แนบคําขอที่ไม่ยินยอมแก้ไข

รวบรวมข้อมูลข่าวสารการสอบราชการ หางานราชการ เปิดสอบราชการ ทั้งภาค ก. ของก.พ. การสอบท้องถิ่น การสอบพนักงานราชการ รวมถึงกฎหมาย สรุปกฎหมายสอบราชการ แบบเจาะลึกสุดๆ