Breaking News

โหลดแนวข้อสอบพรบ.ข้อมูลข่าวสาร โหลดแนวข้อสอบล่าสุด โหลดแนวข้อสอบราชการ

โหลดแนวข้อสอบพรบ.ข้อมูลข่าวสาร

38) โหลดแนวข้อสอบพรบ.ข้อมูลข่าวสาร กรณีใดที่ผู้ขอข้อมูลข่าวสารไม่มีสิทธิเรียกร้องต่อคณะกรรมการ

ก. เรื่องเกี่ยวกับการมีคําสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 15 หรือคําสั่งไม่รับฟังคําคัดค้านตามมาตรา 17

ข. เรื่องเกี่ยวกับคําสั่งไม่ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา 25

ค. ข้อ ก. และ ข. ถูก

ง. เรื่องว่าด้วยการไม่ได้รับความสะดวกโดยไม่มีเหตุผลอันควร

โหลดแนวข้อสอบพรบ.ข้อมูลข่าวสาร

39) แนวข้อสอบงานราชการ กรณีใดที่ผู้ขอข้อมูลข่าวสารมีสิทธิเรียกร้องต่อคณะกรรมการ

ก. หน่วยงานของรัฐไม่จัดพิมพ์ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 หรือไม่จัดให้ประชาชนเข้าตรวจดูตามมาตรา 9

ข. หน่วยงานของรัฐไม่ทําข้อมูลข่าวสารให้ตามมาตรา 11

ค. มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม พรบ. นี้ หรือมีการปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า

ง. ถูกทุกข้อ

อธิบายความตามตัวเลือกที่ถาม ถ้ากรณีหน่วยงานของรัฐไม่ยอมจัดหาข้อมูลให้ ประชาชนก็มีสิทธิเรียกร้องต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารราชการได้

โหลดแนวข้อสอบพรบ.ข้อมูลข่าวสาร แนวข้อสอบพรบ. แนวข้อสอบพรบ.สำหรับสอบราชการ หางานราชการวันนี้

โหลดแนวข้อสอบพรบ.ข้อมูลข่าวสาร

40) คณะกรรมการต้องพิจารณาคําร้องเรียนให้แล้วเสร็จภายในกี่วัน

ก. สามสิบวันนับแต่วันได้รับคําร้องเรียน

ข. หกสิบวันนับแต่วันได้รับคําร้องเรียน

ค. สามสิบวันนับแต่วันได้ยื่นคําร้องเรียน

ง. หกสิบวันนับแต่วันได้ยื่นคําร้องเรียน

41) โหลดแนวข้อสอบพรบ.ข้อมูลข่าวสาร ในกรณีมีเหตุจําเป็นอาจให้คณะกรรมการขยายเวลาพิจารณาคําร้องเรียนได้แต่ต้องแสดงเหตุผลและรวบรวมเวลาทั้งหมดแล้วกี่วัน

ก. หกสิบวัน

ข. ไม่เกินหกสิบวัน

ค. เก้าสิบวัน

ง. ไม่เกินเก้าสิบวัน

เคล็ดลับการจำง่ายๆ คือหากขยายแล้วไม่ให้เกินก็จำเป็นหน่วยของนาทีก็ได้ ว่า 1 นาทีมี 60 วินาที ถ้าการขยายก็ขอให้นึกถึงข้อนี้ไว้ครับ 60 วัน