Breaking News

โหลดแนวข้อสอบราชการพรบ.ข้อมูลข่าวสาร โหลดแนวข้อสอบพรบ. โหลดแนวข้อสอบพรบ.ข้อมูลข่าวสาร

โหลดแนวข้อสอบราชการพรบ.ข้อมูลข่าวสาร

47) โหลดแนวข้อสอบราชการพรบ.ข้อมูลข่าวสาร ข้อใดต่อไปนี้ผิด

ก. คําสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการจะกําหนดเงื่อนไขใดก็ได้ แต่ต้องมีการระบุประเภทและเหตุผล

ข. เจ้าหน้าที่ของรัฐตามลําดับสายการบังคับบัญชาสามารถใช้ดุลพินิจในการออกคําสั่งเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้

ค. การอุทธรณ์การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตาม พรบ.นี้ให้อุทธรณ์ต่อ คณะกรรมการ

ง. การอุทธรณ์การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตาม พรบ.นี้ให้อุทธรณ์ต่อ คณะกรรมการวินิจฉัยและเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

โหลดแนวข้อสอบราชการพรบ.ข้อมูลข่าวสาร

โหลดแนวข้อสอบราชการพรบ.ข้อมูลข่าวสาร งานราชการวันนี้ หางานราชการ งานราชการ

โหลดแนวข้อสอบราชการพรบ.ข้อมูลข่าวสาร อย่าจำสับสนนะครับ การอุทธรณ์การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตาม พรบ.นี้ให้อุทธรณ์ต่อ คณะกรรมการวินิจฉัยและเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร และต้องดูโจทย์ให้ดีๆ ว่าโจทย์นั้นถามอะไร ถามว่าข้อใดถูก หรือ ข้อใดผิด ก็ต้องดูให้ดีก่อนครับ

48) วัตถุประสงค์ใดที่สอดคล้องในการที่คณะรัฐมนตรีออกระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางงานราชการ

ก. เพื่อให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติ

ข. เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสอดคล้องกับเงื่อนไขและบุคคล

ค. เพื่อรักษาความลับมิให้รั่วไหล

ง. ถูกทุกข้อ

ก็อาจจะต้องหยิบความหลังมาครับ แต่เดิมเนี้ย เค้าไม่ให้ประชาชนนั้นได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารมากนัก แต่พรบ.นี้ที่เกิดขึ้นมาก็เพื่อให้มีแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้ปฏิบัติได้ถูกต้อง เหมาะสม มีเงื่อนไขในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ง่ายต่อการดำเนินการในเรื่องที่สามารถเผยแพร่ได้

โหลดแนวข้อสอบราชการพรบ.ข้อมูลข่าวสาร งานราชการวันนี้

49) เจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งผู้ที่ได้รับผลกระทบในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายในระยะเวลาเท่าใด

ก. ไม่เกินสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ข. ไม่น้อยกว่าสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ค. ภายในระยะเวลาที่กําหนด 15 วัน และต้องให้เวลาอันสมควรแก่ผู้นั้นเสนอคําคัดค้านได้

ง. ไม่มีข้อใดถูก