Breaking News

โหลดแนวข้อสอบราชการ โหลดแนวข้อสอบพรบ. โหลดแนวข้อสอบพรบ.ข้อมูลข่าวสาร

โหลดแนวข้อสอบราชการ

โหลดแนวข้อสอบราชการ หมวด 2 ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผย แนวข้อสอบราชการวันนี้ แนวข้อสอบวันนี้ มีมาให้เพื่อนๆ ได้ลองทำกันอีกแล้วครับ

42) มาตรา 14 บัญญัติว่าอะไร

ก. ข้อมูลข่าวสารของราชการที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์จะเปิดเผยมิได้

ข. ข้อมูลข่าวสารของราชการที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงแห่งรัฐจะเปิดเผยมิได้

ค. ข้อมูลข่าวสารของงานราชการที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนจะเปิดเผยมิได้

ง. ข้อมูลข่าวสารของราชการที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และความมั่นคงแห่งรัฐจะเปิดเผยมิได้

43) ข้อมูลข่าวสารสารของราชการที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจมีคําสั่งมิให้เปิดเผยก ได้ ยกเว้นข้อใด

โหลดแนวข้อสอบราชการ

ก. การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือความมั่นคงในทาง

เศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ

ข. การเปิดเผยจะทําให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ หรืออาจไม่สําเร็จตามวัตถุประสงค์ ไม่ว่าจะเป็นการฟ้องคดี

การป้องกัน การปราบปราม การทดสอบ การจรวจสอบ หรือการรู้แหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสารหรือไม่ก็ตาม

ค. ความเห็นหรือคําแนะนําภายในหน่วยงานของรัฐในการดําเนินการเรื่องหนึ่งเรื่องใด

ง. รายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่นํามาใช้ในการทําความเห็นหรือคําแนะนําภายใน

โหลดแนวข้อสอบราชการ แนวข้อสอบสำหรับสอบราชการ แนวข้อสอบงานราชการ แนวข้อสอบล่าสุด

44) โหลดแนวข้อสอบราชการ ข้อมูลข่าวสารสารของราชการที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจมีคําสั่งมิให้เปิดเผยก็ ได้ ยกเว้นข้อใด

ก. การเปิดเผยจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคล

ข. การเปิดเผยคําพิพากษาศาลฎีกาหรือคําสั่งของอนุญาโตตุลาการ

ค. รายงานการแพทย์หรือข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลซึ่งการเปิดเผยจะเป็นการรุกล้ําสิทธิส่วนบุคคลโดยไม่สมควร

ง. ข้อมูลข่าวสารที่มีกฎหมายคุ้มครองมิให้เปิดเผย หรือข้อมูลข่าวสารที่มีผู้ให้มาโดยไม่ประสงค์ให้ทางราชการนําไปเปิดเผยต่อ

ผู้อื่น หรือกรณีอื่นตามที่กําหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกา

45) หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจมีคําสั่งไม่ให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารโดยต้องคํานึงถึงสิ่งใดเป็นสําคัญ

ก. การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย

ข. ประโยชน์สาธารณะ

ค. ประโยชน์ของเอกชนที่เกี่ยวข้อง

ง. ถูกทุกข้อ

โหลดแนวข้อสอบราชการ หางานราชการ

46) ข้อมูลข่าวสารต่อไปนี้หากเปิดเผยแล้วจะทําให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ ยกเว้นข้อใด

ก. การฟ้องคดี

ข. การป้องกันและปราบปราม

ค. การพิพากษาของศาลเมื่อคดีถึงที่สุด

ง. การตรวจสอบหรือทดสอบหรือการรู้แหล่งที่มาหรือไม่ก็ตาม