Breaking News

โหลดแนวข้อสอบ แนวข้อสอบพรบ.ข้อมูลข่าวสาร มีไว้สอบได้แน่ชัวร์

โหลดแนวข้อสอบ

หากคุณได้ลองอ่านบทความอื่นๆ ที่ผมได้พยายามถ่ายทอดไปแล้วนั้น และอยากนำไปอ่านเพิ่มเติม เพียงคุณ โหลดแนวข้อสอบ ตรงนี้เก็บไว้ก็สบายหายห่วงแล้ว

โหลดแนวข้อสอบหมวด 7 บทกําหนดโทษ

113)ข้อใดต่อไปนี้เป็นบทกําหนดโทษตามมาตรา 40 ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการที่สั่งตามมาตรา 32

ก. ปรับไม่เกินห้าพันบาท

ข. จําคุกไม่เกินสามเดือนและปรับไม่เกินห้าพันบาท

ค. จําคุกไม่เกินสามเดือนหรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

ง. จําคุกไม่เกินสามเดือน

โหลดแนวข้อสอบ

114)ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อจํากัดหรือเงื่อนไขที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกําหนดในมาตรา 20 ต้องระวางโทษในอัตราใด

ก. จําคุกไม่เกิน 2 ปี

ข. จําคุกไม่เกิน 1 ปี

ค. ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท

ง. ข้อ ข. และ ค. ถูก

โหลดแนวข้อสอบ พร้อมทุกเรื่องการสอบ หลากหลายแนวข้อสอบที่มีมากกว่า 1000 ข้อ สำหรับการเตรียมสอบราชการ

โหลดแนวข้อสอบบทเฉพาะกาล

115)บทบัญญัติมาตราใดที่มีให้ใช้บังคับกับข้อมูลข่าวสารของราชการที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ พรบ.นี้ใช้บังคับ

ก. 7

ข. 8

ค.9

ง. ถูกทุกข้อ

โหลดแนวข้อสอบ ข้อสอบราชการ

116)ให้ระเบียบรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2517 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารของทางราชการมีผลอย่างไร

ก. บังคับใช้ไม่ได้

ข. ให้ใช้ พรบ.นี้แทน เว้นแต่ระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนดตามมาตรา 16 จะกําหนดเป็นอย่างอื่น

ค. ยกเลิก เว้นแต่ระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนดตามมาตรา 16 จะกําหนดเป็นอย่างอื่น

ง. ยังคงใช้ได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ พรบ.นี้ เว้นแต่ระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนดตามมาตรา 16 จะกําหนดเป็นอย่างอื่น

117)ใครคือผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

ก. พลเอก เปรม ติณสูลานนท์

ข. พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ

ค. นายชวน หลีกภัย

ง. พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร

แนวข้อสอบก.พ. หรือแนวข้อสอบภาค ข. ยังมีบริการให้เพื่อนๆ อีกมากมาย ขอเพียงคุณตั้งใจจริง โหลดแล้วนำกลับไปท่อง ไปอ่าน เท่านี้ ความฝันการเข้าสู้งานราชการก็จะเป็นจริงแล้ว