Breaking News
ตัวอย่างข้อสอบระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

ตัวอย่างข้อสอบระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน แนวข้อสอบก.พ.ปีนี้

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เป็นข้อสอบที่ถือได้ว่ามีเนื้อหาค่อนข้างมากในการใช้สอบ และการสอบภาค ข. เกือบทุกสนามนั้นก็จะมีหัวข้อนี้ใช้ในการสอบด้วย วันนี้เราจึงอยากนำแนวข้อสอบ ตัวอย่างข้อสอบระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน มาให้เพื่อนๆ ได้จดและจำนำไปสอบกันครับ         4. ใครเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง         ก. ปลัดกระทรวง         ข. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง         ค. รองนายกรัฐมนตรี         ง. ถูกทุกข้อ         ...
Posted in สอบ ก.พ.Tagged ,,,,
หลักพ.ร.ฎ.บ้านเมืองที่ดี

หลักพ.ร.ฎ.บ้านเมืองที่ดี ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

มาตรา ๓/๑ วรรคสาม ได้บัญญัติว่า ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อ หลักพ.ร.ฎ.บ้านเมืองที่ดี และ มาตรา ๓/๑ วรรคสี่ ได้บัญญัติว่า “เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรานี้ จะตรา พระราชกฤษฎีกากำหนด  (ตรงนี้แหละ ที่เป็นที่มาของการตรา หลักพ.ร.ฎ.บ้านเมืองที่ดี ขึ้นไงละครับผม) หลักเกณฑ์และวิธีการในการปฏิบัติราชการและการสั่งการให้ส่วนราชการและข้าราชการปฏิบัติก็ได้ มาตรา 71/10 ก.พ.ร. มีอำนาจหน้าที่ ...
Posted in สอบ ก.พ.Tagged ,,,,,
พ.ร.ฎ.บ้านเมืองที่ดี

พ.ร.ฎ.บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 เนื้อหาสรุป ฉบับไว้สอบราชการ

พ.ร.ฎ.บ้านเมืองที่ดี ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นปีที่ ๕๘ ในรัชกาลปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ร.ฎ.บ้านเมืองที่ดี มีต้นกำเนิดจากกฎหมายใด ไปดูกัน อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๒๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบกับมาตรา ๓/๑ ...
Posted in สอบ ก.พ.Tagged ,,,