Breaking News
กฎหมายใช้สอบราชการ

กฎหมายใช้สอบราชการ กฎหมายสำคัญสำหรับสอบราชการ กฎหมายสอบราชการปีนี้

กฎหมายใช้สอบราชการ สำหรับปีนี้และปีต่อไป หากกฎหมายไม่เปลี่ยนแปลงตัวบทกฎหมายที่สำคัญก็ยังคงอยู่ สามารถนำกลับมาอ่านได้อยู่ตลอด เรียกได้ว่าไม่มีเก่า ไม่มีเอ๊าท์ จะกี่ยุคกี่สมัยก็ใช้สอบได้เพื่องานราชการอันเป็นจุดมุ่งหมายของชีวิตเลยดีเดียว – ตั้งหน่วยงานในกระทรวง+ไม่เรียกว่ากรม ผู้บังคับบัญชาเป็นอธิบดี = ออกเป็น พ.ร.ฎ. ห้ามเพิ่มอัตรา (เหมือนรวมกับโอนส่วนราชการ) – ให้ 2 กรมอยู่กลุ่มภารกิจเดียวกัน ขึ้นตรงต่อปลัด รัฐมนตรี = ตราเป็นกฎกระทรวง – อำนาจของกรม ...
Posted in สอบ ก.พ.Tagged ,,,,,
รับฟังความคิดเห็นของประชาชน

รับฟังความคิดเห็นของประชาชน หนึ่งในข้อสำคัญ การบริการกิจการบ้านเมืองที่ดี

หลังจากที่เราได้ศึกษา กฎหมายใช้สอบราชการ ที่เว็บของเรามาอย่างต่อเนื่องแล้ว ก็ขอให้ทุกท่านได้ผ่อนคลายบ้าง แล้วมาเริ่มศึกษา กับหัวข้อต่อไปของเรากันเลยครับ ว่าด้วยเรื่องการ รับฟังความคิดเห็นของประชาชน (๓) ก่อนเริ่มดำเนินการ ส่วนราชการต้องจัดให้มีการศึกษาวิเคราะห์ผลดีและผลเสียให้ครบถ้วนทุกด้าน กำหนดขั้นตอนการดำเนินการที่โปร่งใส มีกลไกตรวจสอบการดำเนินการในแต่ละขั้นตอน ในกรณีที่ภารกิจใดจะมีผลกระทบต่อประชาชน ส่วนราชการต้องดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน หรือชี้แจงทำความเข้าใจเพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงผลประโยชน์ที่ส่วนรวมจะได้รับจากภารกิจนั้น (๔) ให้เป็นหน้าที่ของข้าราชการที่จะต้องคอยรับฟังความคิดเห็นและความพึงพอใจของสังคมโดยรวมและประชาชนผู้รับบริการ เพื่อปรับปรุงหรือเสนอแนะต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อให้มีการปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้เหมาะสม (๕) ในกรณีที่เกิดปัญหาและอุปสรรคจากการดำเนินการ ให้ส่วนราชการดำเนินการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคนั้นโดยเร็ว ในกรณีที่ปัญหาหรืออุปสรรคนั้นเกิดขึ้นจากส่วนราชการอื่นหรือระเบียบข้อบังคับที่ออกโดยส่วนราชการอื่น ให้ส่วนราชการแจ้งให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขปรับปรุงโดยเร็วต่อไป ...
Posted in สอบ ก.พ.Tagged ,,,,,,,