Breaking News
กระจายอำนาจการตัดสินใจ

กระจายอำนาจการตัดสินใจ และใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนางานราชการ

เมื่อได้มีการ กระจายอำนาจการตัดสินใจ ตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ส่วนราชการกำหนดหลักเกณฑ์การควบคุม ติดตามและกำกับดูแลการใช้อำนาจและความรับผิดชอบของผู้รับมอบอำนาจและผู้มอบอำนาจไว้ด้วย เพื่อให้การบริหารงานเป็นได้ด้วยความรัดกุมและรอบคอบมากที่สุด ระบบราชการต้องมีหน้าที่ตรวจสอบซึ่งกันและกัน เพื่อสอดส่องดูแลให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หลักเกณฑ์ดังกล่าวต้องไม่สร้างขั้นตอนหรือการกลั่นกรองงานที่ไม่จำเป็นในการปฏิบัติงานของข้าราชการ เห็นหรือไม่ครับว่า หน่วยงานของรัฐก็พยายามลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน อยู่เป็นประจำ เพราะไม่ใช่แค่ประชาชนเบื่อนะครับ แต่ตัวเจ้าหน้าที่เองก็มีความเบื่อเช่นกัน ถ้าขั้นตอนนั้นยุ่งยากซับซ้อนเกินไป กระจายอำนาจการตัดสินใจ บริการเพื่อความเป็นเลิศแก่ประชาชน สะดวกและรวดเร็ว กระจายอำนาจการตัดสินใจ ในการนี้ หากสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือโทรคมนาคมแล้วจะเป็นการลดขั้นตอนเพิ่มประสิทธิภาพและประหยัดค่าใช้จ่าย รวมทั้งไม่เกิดผลเสียหายแก่ราชการ ให้ส่วนราชการดำเนินการให้ข้าราชการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือโทรคมนาคมตามความเหมาะสมและกำลังเงินงบประมาณ ในส่วนนี้จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันนั้นหน่วยงานราชการได้พยายามสร้างนวัตกรรมการอำนวยความสะดวกมากมายเพื่อมาบริการประชาชน ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ...
Posted in สอบ ก.พ.Tagged ,,,