Breaking News
การกระจายอำนาจ

การกระจายอำนาจ สรุปและอธิบายให้ชัดอีกรอบเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้น

การ “มอบอำนาจ” ตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กล่าวคือ สัมพันธ์กับเรื่อง “ปฏิบัติราชการแทน” เป็นส่วนหนึ่งของ การกระจายอำนาจ การมอบอำนาจให้ “ปฏิบัติราชการแทน” คือ การที่ผู้ดำรงตำแหน่งใหญ่กว่าก็อยู่ตรงนั้นแหละ แต่ท่านมีภารกิจเยอะ เลยต้องมอบให้บุคคลตำแหน่งรองลงมา “ปฏิบัติราชการแทน” ทั้งนี้ เพื่อมุ่งผลให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการบริการประชาชน เช่น ปลัดกระทรวง อาจมอบอำนาจให้ รองปลัดกระทรวงปฏิบัติราชการแทน ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช่น ปลัดกระทรวงมหาดไทยมอบอำนาจให้รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ...
Posted in สอบ ก.พ.Tagged ,,,
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อความสะดวกในการให้บริการประชาชน

        เชื่อว่าตั้งแต่เล็กจนโต เพื่อนๆ ต้องเคยได้ไปใช้บริการหน่วยงานราชการ กันอยู่แล้ว ไม่ว่าที่ไหนๆ ก็จะมีขั้นตอนมากมายให้เราได้ปฏิบัติตามจนกว่าจะสำเร็จในแต่ละเรื่องก็ต้องใช้เวลาไปเป็นวัน หรือถ้าเร็วที่สุดก็ประมาณครึ่งวันเห็นจะได้ และแน่นอนว่าการบริการที่ล่าช้า ขั้นตอนมากมายนั้นไม่เพียงแต่ประชาชนจะได้รับบริการที่ล่าช้าแล้ว ยังสร้างความไม่พอใจจนนำไปสู่การร้องเรียนผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ อย่างที่ปรากฏให้เห็นกันอยู่ประจำ และทุกคนก็หวังว่าขั้นตอนที่มากมายนั้นจะสามารถ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ได้บ้างไหม ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน บริการที่รวดเร็วยิ่งขึ้นเพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ประชาชน         ปัญหาเหล่านี้ไม่ใช่ว่าประชาชนจะเบื่อที่ต้องพบเจออยู่เป็นประจำนะครับ แต่หน่วยงานราชการนั้นก็พยายามแก้ปัญหาเหล่านี้อยู่เช่นกันปัญหาขั้นตอนที่มากเกินความจำเป็นก็ถูกปรับแก้ไขมาเรื่อยๆ ดังตามความในมาตรา 27 การบริหารบ้านเมืองที่ดีนั้น ให้ส่วนราชการจัดให้มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจ ที่ต้องให้มีการกระจายอำนาจนั้นก็เพื่อความสะดวก ...
Posted in สอบ ก.พ.Tagged ,,,