Breaking News
สอบถามหน่วยงานราชการ

สอบถามหน่วยงานราชการ ต้องตอบกลับภายใน 15 วัน เมื่อประชาชนหรือหน่วยงานรัฐสอบถาม

สอบถามหน่วยงานราชการ ส่วนราชการเมื่อได้รับการติดต่อสอบถามจากประชาชนหรือหน่วยงานรัฐด้วยกันเอง ที่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานราชการนั้น ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการต้องตอบหรือแจ้งให้ผู้ที่สอบถามนั้นทราบภายใน 15 วัน หรือภายในกำหนดเวลา สอบถามหน่วยงานราชการ สมัยนี้มีหลายช่องทางให้ตอบคำถามได้รวดเร็วยิ่งขึ้น         สอบถามหน่วยงานราชการ การดำเนินการบางอย่างบางเรื่องต้องมีส่วนที่คอยตอบคำถามประชาชน ในเรื่องที่เกี่ยวกับภารกิจของตน ถามว่าเราจะถามเรื่องอะไรได้บ้าง ก็มีหลายเรื่องอยู่นะครับ เช่นการ สอบถามข้อมูลประวัติการรักษาของเราเอง ซึ่งเป็นประวัติของเรา โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลต้องมีหน้าที่ดำเนินการให้ประวัติการรักษา เพื่อให้เรานำไปรักษาต่อในโรงพยาบาลอื่นๆ ที่ต้องกำหนดเช่นนี้เพราะว่า หากปล่อยปะละเลยไปก็จะทำให้หน่วยงานราชการเชื่องช้า ไม่ทำงานตามเวลากำหนด จึงต้องกำหนดไว้ว่าต้องทำให้แล้วเสร็จภายใน 15 ...
Posted in การสอบราชการ, สอบ ก.พ.Tagged ,,
การบริหารราชการแผ่นดินที่ดี

การบริการราชการแผ่นดินที่ดี 7 ข้อที่ภาครัฐต้องทำเพื่อประชาชน

การบริการราชการแผ่นดินที่ดี คือภารกิจของรัฐต้องดำเนินการให้ประชาชนได้รับข้อมูลและการปฏิบัติภารกิจของรัฐให้ประชาชนได้รับความสะดวกสูงสุดและ การบริหารราชการแผ่นดินที่ดี พรฎ.บ้านเมืองที่ดี การบริการราชการเป็นไปเพื่อ – ประโยชน์สุข – ผลสัมฤทธิ์ภารกิจ – ประสิทธิภาพคุ้มค่า – ลดขั้นตอน ลดภารกิจ – ยุบหน่วยงานไม่จำเป็น กระจายภารกิจ – กระจายอำนาจตัดสินใจ – อำนวยตอบสนองความต้องการ การบริการราชการแผ่นดินที่ดี คือสิ่งที่หน่วยงานของรัฐที่ต้องจัดบริการให้ประชาชน และยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ใช้กับการจัดสรรงบประมาณด้วย ...
Posted in สอบ ก.พ.Tagged ,,,,,
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

7 ข้อควรจำการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี นิยามคำศัพท์ที่ควรจำให้แม่น

7 ข้อควรจำการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หลักการจำง่ายๆ ประโยชน์ สำฤทธิ์ ประสิทธิ ขั้นตอน ปรับปรุง อำนวย ประเมิน “ส่วนราชการ” หมายความว่า ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรมและหน่วยงานอื่นของรัฐที่อยู่ในกำกับของราชการฝ่ายบริหาร แต่ไม่รวมถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น “รัฐวิสาหกิจ” หมายความว่า รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา “ข้าราชการ” หมายความรวมถึงพนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงานในส่วนราชการ ข้อสอบ ...
Posted in สอบ ก.พ.Tagged ,,,,
แนวข้อสอบ วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี บังคับใช้เมื่อใด เทคนิคการจำนำไปใช้สอบ

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกา นี้ให้ใช้บังคับ ใช้ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป อธิบาย พ.ร.ฎ. ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๖ จึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๖ เป็นต้นไป ข้อสอบจะออกเป็นสองลักษณะ คือ ถามวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา กับ ถามวันที่มีผลใช้บังคับ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นวันถัดจากวันประกาศใช้ ...
Posted in สอบ ก.พ.Tagged ,,,,,