Breaking News
แนวข้อสอบบ้านเมืองที่ดี

แนวข้อสอบบ้านเมืองที่ดี แนวข้อสอบล่าสุด แนวข้อสอบราชการ

แนวข้อสอบบ้านเมืองที่ดี  ข้อสอบ ก.พ.ร.อาจเสนอคณะรัฐมนตรีจัดสรรเงินเพิ่มพิเศษให้แก่ส่วนราชการได้ในกรณีที่ส่วนราชการได้ดาเนินการใด ก.มีเรื่องร้องเรียนน้อย ข.ไม่มีเรื่องฟ้องร้องกับประชาชน ค.ปฏิบัติงานเป็นที่พึงพอใจแก่ประชาชน ง.ถูกทุกข้อ เฉลย ข้อ ค. การบริหารบ้านเมืองที่ดีนั้น หากหน่วยงานปฏิบัติงานเป็นที่พึงพอใจแก่ประชาชน หรือบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดนั้น ก็อาจมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มพิเศษ เช่น พื้นที่จังหวัดใดต้องดำเนินการภารกิจที่ค่อนข้างมากกว่าพื้นที่อื่น ๆ และสามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ก็อาจได้รับการพิจารณาในเรื่องของเงินเพิ่มพิเศษนี้ แนวข้อสอบบ้านเมืองที่ดี วิเคราะห์ข้อสอบที่น่าจะออกสอบ เพื่อเพิ่มคะแนนให้กับการสอบราชการ งานราชการ ข้อสอบ เงินรางวัลการเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ส่วนราชการให้ใช้งบประมาณจากข้อใด ...
Posted in การสอบราชการTagged ,,