Breaking News
กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน

กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ

งานราชการ เรียกได้ว่าไม่มีงานใดที่จะไม่เกี่ยวกับประชาชนอย่างแน่นอน เพราะด้วยภารกิจหลักของการประกอบอาชีพราชการนั้นก็เพื่อที่จะขับเคลื่อนภารกิจของราชการให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี ฉะนั้นแล้วการที่ประชาชนไปติดต่อสถานที่ราชการ ระยะเวลาที่รอคอยก็ย่อมเกิดขึ้น การบริหารบ้านเมืองที่ดี จึงกำหนดว่า ต้อง กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน ให้ประชาชนได้รับทราบด้วย         กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน ไม่เพียงแต่จำกำหนดไว้เท่านั้น แต่หน่วยงานราชการต้องจัดทำและประกาศให้ประชาชนได้ทราบอย่างชัดเจนว่าต้องใช้เวลาในการดำเนินการในแต่ละขั้นตอนเท่าไร กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน ถือว่าเป็นข้อดีและมีประโยชน์อย่างมาก เพราะประชาชนหรือผู้ที่มาติดต่อจะได้ทราบว่าต้องใช้เวลาในการรอคอยในแต่ละขั้นตอนเท่าไร หรือทั้งกระบวนการที่มาติดต่อนั้นต้องมีระยะเวลารอคอยเท่าไร เพื่อจะได้บริหารจัดการเวลาที่จะมาได้ อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นเจ้าหน้าที่ให้ทำงานตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด ไม่ประวิงเวลา ทำงานตามระบบได้มากขึ้น กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน ยังต้องทำระหว่างหน่วยงานราชการที่ติดต่อกันด้วย         ...
Posted in การสอบราชการ, สอบ ก.พ.Tagged ,,,
ปรับปรุงกฎหมาย

ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศให้ทันสมัยอยู่เสมอ

ปรับปรุงกฎหมาย ในส่วนของคำนี้ถ้าใครได้ยินก็คงจะรู้สึกว่าเป็นคำที่ดีมากพอสมควรเลยหละครับ เพราะการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใดๆ ย่อมนำความทันสมัยมาเสมอ         ตามข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์หรือวิทยุและโทรทัศน์นั้น จะเห็นได้ว่าในยุคที่โซเชียลคือเครื่องมือแห่งการเปลี่ยนแปลงนั้น ภาครัฐก็ต้องตามให้ทันถึงการปรับปรุงกฎระเบียบ ปรับปรุงกฎหมาย เก่าไปใหม่มา ประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการปรับปรุงระบบราชการ         การบริหารบ้านเมืองที่ดีนั้น จำเป็นต้องมีการสำรวจ ตรวจสอบและทบทวนกฎหมายที่มีอยู่ในมือ โดยหน่วยงานที่ถือกฎหมายนั้นอยู่มีหน้าที่ตรวจสอบ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศต่างๆ ที่อยู่ในความดูแลของตนเอง เพื่อดำเนินการยกเลิก หรือปรับปรุงให้มีความทันสมัย ก้าวทันยุคและการเปลี่ยนแปลงตามสภาวการณ์ เพราะงานราชการนั้น ...
Posted in การสอบราชการ, สอบ ก.พ.Tagged ,,,,
จัดทำแผนภูมิขั้นตอน

จัดทำแผนภูมิขั้นตอน ให้ประชาชนได้ทราบถึงขั้นตอนการปฏิบัติงาน และระยะเวลาที่ชัดเจน

มาตรา ๒๙ ในการบริหารบ้านเมืองที่ดี การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบริการประชาชนซึ่งจะบอกได้ว่า ไม่มีหน่วยงานไหนเลยที่จะไม่เกี่ยวข้องกับประชาชน เพราะหน่วยงานราชการทุกคนต้องทำงานเพื่อบริการประชาชนอยู่แล้ว หรือหากประชาชนมาติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการด้วยกัน ให้ส่วนราชการแต่ละแห่ง จัดทำแผนภูมิขั้นตอน และระยะเวลาการดำเนินการรวมทั้งรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอนเปิดเผยไว้ จัดทำแผนภูมิขั้นตอน เพื่อความกระจ่างในการบริการประชาชน รับรู้ขั้นตอนที่ถูกต้องและรวดเร็ว จัดทำแผนภูมิขั้นตอน การจัดทำแผนภูมินั้นถือว่ามีความสำคัญและจำเป็นอย่างมากเลยนะครับ เพราะภารกิจของงานราชการแต่ละที่นั้นจะไม่เหมือนกัน จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องทำไว้ให้ประชาชนหรือผู้มาติดต่อได้รับทราบว่าภารกิจหรือขั้นต้อนที่ประชาชนต้องมาติดต่อนั้นต้องมีขั้นตอนอย่างไร ทำอย่างไร มีเวลาเท่าใดซึ่งจะทำให้ประชาชนได้รับทราบว่าต้องมีระยะเวลารอคอยเท่าใด เพื่อที่จะประมาณการได้ว่า จะต้องใช้เวลากี่นาที ไม่เช่นนั้นแล้วหน่วยงานราชการอาจต้องโดนร้องเรียนเพราะไม่มีเวลาชัดเจนที่จะให้ประชาชนได้รับทราบ การ จัดทำแผนภูมิขั้นตอน ...
Posted in การสอบราชการ, สอบ ก.พ.Tagged ,,,