Breaking News
การปรับปรุงกฎหมาย

การปรับปรุงกฎหมาย ให้ทันสมัย หน่วยงานของรัฐสอดส่องดูแลช่วยกันปรับปรุงรัฐแนวใหม่

การปรับปรุงกฎหมาย ไม่เพียงแต่หน่วยงานต้นสังกัดจะเป็นผู้สำรวจตรวจสอบ หรือประชาชนจะเป็นผู้แสดงความคิดความเห็นไปสำหรับการปรับปรุงเท่านั้น แต่ยังมีหน่วยงานอยู่หน่วยงานหนึ่งที่ยังคอยสอดส่องดูแล นั่นก็คือ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หากเห็นว่า กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานราชการใด ไม่สอดคล้องหรือเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงและสถานการณ์ปัจจุบัน อีกทั้งยังทำให้เกิดความไม่สะดวกในการบริการประชาชน ไม่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาประเทศ และมองแล้วเป็นอุปสรรคต่อการประกอบกิจการหรือการดำรงชีวิตของประชาชนนั้น ก็ให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เสนอแนะต่อส่วนงานราชการเพื่อดำเนินการแก้ไข ปรับปรุง หรือยกเลิกโดยเร็ว การปรับปรุงกฎหมาย ให้ทันสมัย ยกเลิกใช้สำเนาบัตรประชาชนติดต่อราชการ อีกหนึ่งตัวอย่างที่พอจับต้องได้         ...
Posted in การสอบราชการ, สอบ ก.พ.Tagged ,,,