Breaking News
ตัวอย่างข้อสอบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ตัวอย่างข้อสอบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี แนวข้อสอบตรงประเด็นใช้สอบทุกสนาม

การสั่งราชการโดยปกติให้ทำเป็นลายลักษณ์อักษร เหตุที่ต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรนั้นก็เพื่อว่าการติดตามงานหรือหากมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นจะได้ใช้เป็นหลักฐานได้ว่าผู้ที่ได้รับคำสั่งนั้นได้เซ็นต์รับคำสั่งไปแล้ว เหตุการณ์ที่ว่านี้เคยมีปัญหาเกิดมาแล้วในทุกๆ หน่วยงาน เช่นว่ามีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษรแล้วก็ตาม ผู้ที่ได้รับคำสั่งนั้นกลับไม่ปฏิบัติตาม โดยอ้างว่าไม่ได้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ทำให้งานบางงานถึงกับเสียไปเลยทีเดียว ฉะนั้นเมื่อสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วต้องให้ผู้ที่มีชื่อในการรับคำสั่งนั้นได้เซ็นต์รับด้วยว่าตนเองได้ทราบคำสั่งนั้นแล้ว ตัวอย่างข้อสอบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ในข้อนี้เราก็จะเน้นว่า ให้ทำเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับ ตัวอย่างข้อสอบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เลือกเน้นแนวข้อสอบสำหรับสำหรับคุณ         ตัวอย่างข้อสอบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี แต่ถ้ามีเหตุจำเป็นเร่งด่วนจะสั่งด้วยวาจาก็ได้ งานบางงาน บางภารกิจจะมัวมาแต่รอคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรก็ไม่ได้นะครับ มันจะขาดตอนเอาก็เป็นได้ แต่เมื่อผู้รับคำสั่งนั้นบันทึกคำสั่งด้วยวาจาไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและเมื่อได้ปฏิบัติราชการตามคำสั่งดังกล่าวแล้ว ให้บันทึกรายงานให้ผู้สั่งราชการทราบ ในบันทึกให้อ้างอิงคำสั่งด้วยวาจาไว้ด้วย ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าถ้าหากบางครั้งคำสั่งนั้นเราทำไปแล้ว วาจาที่หัวหน้าสั่งนั้นก็อาจจะลืมก็เป็นได้ ...
Posted in สอบ ก.พ.Tagged ,,,,