Breaking News
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร พรบ.ข้อมูลข่าวสาร สรุปย่อพรบ.ข้อมูลข่าวสาร

คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 1) ให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร (2) คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านความมั่นคงของประเทศ – เศรษฐกิจและการคลังของประเทศ – การบังคับใช้กฎหมาย (1) คณะกรรมการวินิจฉัยฯ ประกอบด้วยบุคคลตามความจําเป็น แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน (2) ให้ข้าราชการที่คณะกรรมการแต่งตั้งเป็น เลขานุการ และผู้ช่วยเลขาธิการ 3 ให้คณะกรรมการพิจารณาส่งคําอุทธรณ์ให้คณะกรรมการวินิจฉัยฯ ภายใน 7 ...
Posted in การสอบราชการTagged ,,,,
แนวข้อสอบพรบ.ข้อมูลข่าวสาร

แนวข้อสอบพรบ.ข้อมูลข่าวสาร แนวข้อสอบงานราชการ แนวข้อสอบพรบ.ล่าสุด

54) แนวข้อสอบพรบ.ข้อมูลข่าวสาร ผู้มีประโยชน์ได้เสียตามมาตรา 17 อาจอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายในกี่วัน และยื่นคําอุทธรณ์ผ่าน ก. สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่งนั้น โดยยื่นต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ข. สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่งนั้น โดยยื่นต่อคณะกรรมการ ค. สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่งนั้น โดยยื่นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ง. สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่งนั้น โดยยื่นต่อนายกรัฐมนตรี แนวข้อสอบพรบ.ข้อมูลข่าวสาร เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ข่าวราชการเปิดสอบ เปิดสอบหน่วยงานราชการ 55) ผู้มีอํานาจพิจารณาเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่มีคําสั่งมิให้เปิดเผย ยกเว้นข้อใด ...
Posted in การสอบราชการTagged ,,,,
แนวข้อสอบราชการ

แนวข้อสอบราชการ แนวข้อสอบราชการฉบับอ่านสอบ แนวข้อสอบงานราชการ

50) แนวข้อสอบราชการ ผู้ที่ได้รับผลกระทบในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารมีสิทธิเสนอคําคัดค้านต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐภายในระยะเวลาเท่าใด ก. ไม่เกินสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ข. ไม่น้อยกว่าสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ค. ภายในระยะเวลาที่กําหนด แต่ต้องให้เวลาอันสมควรแก่ผู้นั้นเสนอคําคัดค้านได้ ง. ไม่มีข้อใดถูก ในข้อ 49 และ 50 นั้นหากพิจารณาดีๆ ก็จะมีความเกี่ยวเนื่องกันอยู่ในตัว ถ้าเพื่อนๆ สามารถจับทางและจำข้อ 49 ได้ ข้อ 50 เพื่อนๆ  ...
Posted in การสอบราชการTagged ,,,,
พรบ.ข้อมูลข่าวสารฉบับอ่านสอบ

พรบ.ข้อมูลข่าวสารฉบับอ่านสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร หางานราชการ งานราชการวันนี้

พรบ.ข้อมูลข่าวสารฉบับอ่านสอบ นับว่ามีความสำคัญค่อนข้างมาก เพราะเป็นพรบ.ที่จะเกี่ยวข้องกับทุกๆ พรบ. 3. ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเห็นว่า การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการใด อาจกระทบถึงผลประโยชน์ได้เสียของผู้ใด ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งให้ผู้นั้นเสนอคําคัดค้านภายในเวลาที่กำหนด แต่ต้องให้เวลาอันสมควรที่ผู้นั้นอาจเสนอคำคัดค้านได้ ซึ่งต้องไม่น้อยกว่า 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง พรบ.ข้อมูลข่าวสารฉบับอ่านสอบ จำคีย์เวิดร์ดการอ่านหนังสือสอบ เคล็ดลับการสอบราชการให้ติด พรบ.ข้อมูลข่าวสารฉบับอ่านสอบ สำหรับวันนี้เรามีคีย์เวิร์ดสำหรับการอ่านสอบเพื่อให้ได้งานราชการ มาฝากกันครับ เพื่อให้จำง่ายๆ ให้จำไว้ว่า หากข้อมูลใดจะกระทบต่อผู้ใดผู้หนึ่งให้แจ้งผู้นั้นภายใน 15 วัน ...
Posted in การสอบราชการTagged ,,,,
สรุปใจความพรบ.ข้อมูลข่าวสาร

สรุปใจความพรบ.ข้อมูลข่าวสาร พรบ.ข้อมูลข่าวสารฉบับอ่านสอบ

สรุปใจความพรบ.ข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลข่าวสารของราชการที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์จะเปิดเผยไม่ได้ เหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าในรัฐธรรมนูญบางมาตราได้กำหนดไว้ว่า ข้อมูลข่าวสารที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันนั้น จะเปิดเผยไม่ได้ ถ้าเปิดเผยก็จะมีความผิด คีย์เวิริ์ด สำหรับข้อมูลที่มิให้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้ ในที่นี่ก็จะมีอยู่หลายคำด้วยกัน เพื่อนๆ ต้องจำให้ได้ โดยท่องเป็นคำสั้นๆ ได้ดังนี้ อาจเปิดเผย โดยคํานึง 1. การปฏิบัติหน้าที่ 2. ประโยชน์สาธารณะ 3. ประโยชน์ของเอกชน สรุปใจความพรบ.ข้อมูลข่าวสาร สรุปพรบ.ฉบับอ่านสอบ สรุปใจความสำคัญของพรบ.ข้อมูลข่าวสาร 2. ...
Posted in การสอบราชการTagged ,,,,
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร พรบ.ข้อมูลข่าวสารราชการ เตรียมสอบราชการ

หมวดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร นับว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับยุคที่มีแต่ข่าวสารเต็มไปหมด ประชาชนสามารถเข้าถึงสื่อ และข้อมูลของรัฐได้โดยง่ายยิ่งขึ้น ประกอบกับเจตนารมณ์ของกฎหมายนี้ ก็มุ่งหวังให้ประชาชนได้ทราบภารกิจของรัฐเช่นกัน ข้อมูลข่าวสารที่ต้องลงพิมพ์ในพระราชกิจจานุเบกษา 1. หน่วยงานของรัฐต้องจัดส่งข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ลงพิมพ์ในราชกิจจาจุเบกษา เป็นลักษณะข้อบังครับที่ให้ทุกหน่วยงานต้องจัดทำข้อมูลดังกล่าว (1) โครงสร้างและการจัดการองค์กรในการดำเนินการ ในส่วนนี้เพื่อให้ประชาชนทราบว่า ลักษณะขององค์กรนี้มีลักษณะอย่างไร มีหน่วยงานใดบ้างที่เราจะสามารถไปติดต่อได้ เพื่อให้ง่ายและประหยัดเวลาในการเข้าไปติดต่อ (2) สรุปอำนานหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน ส่วนนี้ถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก บางหน่วยงานที่ประชาชนไม่รู้จักหรือไม่คุ้นหูตามสื่อต่างๆ ไม่อาจทราบได้ว่าภารกิจของหน่วยงานราชการนั้นมีอะไร ทำอะไร เขาสามารถขอความช่วยเหลือ ...
Posted in การสอบราชการTagged ,,